42 686 77 37
42 686 77 37
42 686 77 37
Walne Zgromadzenie jest najwyższym organem Spółdzielni Mieszkaniowej „Retkinia – Południe”. Podzielone jest na części. Zasady zaliczania członków do poszczególnych części Walnego Zgromadzenia ustala Rada Nadzorcza Spółdzielni.    W poszczególnych częściach Walnego Zgromadzenia biorą udział członkowie Spółdzielni zamieszkali na terenie danej części stosownie do podziału.    Walne Zgromadzenie zwołuje Zarząd przynajmniej raz w roku w takim czasie aby posiedzenie jego ostatniej części odbyło się w terminie do 30 czerwca. Zarząd jest zobowiązany także zwołać Walne Zgromadzenie na żądanie Rady Nadzorczej lub przynajmniej 1/10 liczby członków Spółdzielni.    Tryb obradowania i podejmowania uchwał określa Statut Spółdzielni w rozdziale poświęconym Walnemu Zgromadzeniu (§ 96 – § 104) oraz Regulamin obrad Walnego Zgromadzenia uchwalony przez Walne Zgromadzenie w 2010 roku.