42 686 77 37
42 686 77 37
42 686 77 37

Akty prawne Spółdzielni Mieszkaniowej „Retkinia-Południe”

1. Statut Spółdzielni Mieszkaniowej „Retkinia-Południe”. Czytaj
2. Regulamin obrad Walnego Zgromadzenia SM „Retkinia-Południe”. Czytaj
3. Regulamin Rady Nadzorczej SM „Retkinia-Południe”. Czytaj
4. Regulamin pracy i działania Zarządu SM „Retkinia-Południe”. Czytaj
5. Regulamin przetargu na ustanowienie odrębnej własności lokalu mieszkalnego w zasobach SM „Retkinia-Południe”. Czytaj
6. Regulamin najmu lokali użytkowych, dzierżawy terenu i udostępniania powierzchni wspólnych w SM „Retkinia-Południe”. Czytaj
7. Regulamin w sprawie zasad rozliczania kosztów gospodarki zasobami mieszkaniowymi w celu ustalenia wysokości opłat za używanie lokali mieszkalnych w SM „Retkinia- Południe”. Czytaj
8. Regulamin tworzenia i wykorzystania funduszu na remonty w SM „Retkinia-Południe”. Czytaj
9. Regulamin wyboru wykonawców robót finansowanych z funduszu remontowego i na usługi konserwacyjne oraz zawierania umów przez SM „Retkinia – Południe”. Czytaj
10. Regulamin rozliczania kosztów i ustalania opłat za ciepło dostarczane do lokali mieszkalnych i użytkowych w SM „Retkinia – Południe”. Czytaj
11. Regulamin w sprawie zasad rozliczania wody i odprowadzania ścieków w zasobach SM „Retkinia-Południe”. Czytaj
12. Regulamin porządku domowego i współżycia mieszkańców w SM „Retkinia – Południe”. Czytaj
13. Regulamin parkingów strzeżonych należących do SM „Retkinia – Południe” Czytaj oraz załącznik do regulaminu Czytaj
14. Klauzula informacyjna (RODO). Czytaj
15. Regulamin windykacji należności w SM „Retkinia-Południe”. Czytaj
16. Klauzula informacyjna monitoringu parkingów (RODO) Czytaj
17. Regulamin funkcjonowania i korzystania z Elektronicznego Biura Obsługi Klienta (EBOK) Czytaj