42 686 77 37
42 686 77 37
42 686 77 37

Zgodnie z art. 44 Ustawy Prawo spółdzielcze i § 105 Statutu Spółdzielni Rada Nadzorcza sprawuje kontrolę i nadzór nad działalnością Spółdzielni.

 

Zakres działania Rady Nadzorczej, wewnętrzną strukturę, tryb obradowania i podejmowania uchwał oraz inne sprawy organizacyjne Rady Nadzorczej określa Statut Spółdzielni Mieszkaniowej „Retkinia – Południe” oraz Regulamin Rady Nadzorczej uchwalony przez Walne Zgromadzenie Członków Spółdzielni.

 

W skład Rady Nadzorczej SM „Retkinia – Południe” wchodzi 12 członków wybranych przez Walne Zgromadzenie Członków Spółdzielni z dnia 02.06.2023 r. Rada Nadzorcza powołuje ze swojego grona Komisję Rewizyjną, może również powołać inne komisje stałe lub czasowe. Kadencja Rady Nadzorczej trwa 3 lata. 

 

Skład Rady Nadzorczej na lata 2023 – 2026

Gasztych Katarzyna – Przewodnicząca

Mikulska Stefania – Z-ca Przewodniczącej

Oberbek Anna – Sekretarz

Członkowie Rady Nadzorczej:
Bagrowski Krzysztof
Celej-Królikowska Emilia
Gulbinowicz Marcin
Jach Joanna
Niedzielski Artur
Olejnik Zbigniew
Płuciennik Rafał
Skoneczka Jadwiga
Skowroński Roman
 

Członkowie Rady Nadzorczej pełnią dyżur w siedzibie Spółdzielni w każdy pierwszy wtorek miesiąca w godzinach 16.00 – 18.00 w pokoju nr 12.