42 686 77 37
42 686 77 37
42 686 77 37

Wnioski do pobrania:

1. Oświadczenie o ilości osób zamieszkałych w lokalu, jako podstawa do ustalenia opłat. Pobierz

W związku z realizacją Uchwały Rady Miejskiej w Łodzi, w sprawie szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów, Zarząd Spółdzielni Mieszkaniowej „Retkinia – Południe” informuje, że wszelkie zmiany ilości osób zgłoszonych do zamieszkania należy składać w formie pisemnej w sekretariacie Spółdzielni, pokój nr 9 lub elektronicznie – pobierając i wypełniając załączone oświadczenie a następnie odesłać na adres e-mail: sm@retkiniapoludnie.pl

Zmiany zgłoszone do 15 dnia każdego miesiąca z mocą obowiązującą od 1 dnia następnego miesiąca. Kwota opłaty (podatku) za wywóz odpadów komunalnych obliczana jest w skali miesiąca i nie podlega przeliczeniu na dni. Po złożeniu przez lokatora deklaracji dotyczącej wywozu śmieci zmieniającej ilość osób zamieszkałych w lokalu, Spółdzielnia nie będzie wysyłać powiadomień o zmianie czynszu. Lokator dokonuje korekty opłaty miesięcznej samodzielnie, zgodnie ze złożoną deklaracją.

Wszelkie informacje i wyjaśnienia można uzyskać w siedzibie Spółdzielni w pokojach 4 i 14.

2. Wniosek o przesyłanie korespondencji na adres inny niż znajdujący się w zasobach Spółdzielni. Pobierz

Spółdzielnia Mieszkaniowa „Retkinia-Południe” informuje, że na podstawie §801 Statutu Spółdzielni  jest pobierana opłata zgodna z cennikiem usług Poczty Polskiej S.A. za wysyłanie korespondencji do członków Spółdzielni i osób niebędących członkami, na wskazany przez nich adres, inny niż w zasobach Spółdzielni.

3. Zgłoszenie przystąpienia do spółdzielni – dotyczy lokali o statusie spółdzielczego własnościowego prawa. Pobierz

Wypełnia jeden ze współudziałowców, wyrażający chęć przyjęcia w poczet członków Spółdzielni.

Druku zgłoszenia przystąpienia do Spółdzielni nie wypełniają:
– osoba fizyczna, której przysługuje spółdzielcze lokatorskie i spółdzielcze własnościowe prawo do lokalu mieszkalnego
– małżonkowie, jeśli prawo do lokalu przysługuje im wspólnie
– osoba prawna, której przysługuje spółdzielcze własnościowe prawo do lokalu

Uzyskanie członkostwa w spółdzielni mieszkaniowej regulują przepisy art.3 ustawy o spółdzielniach mieszkaniowych z dnia 15 grudnia 2000 r. (Dz. U. 2001 Nr 4 poz 27 z późniejszymi zmianami)

4. Deklaracja przystąpienia do spółdzielni – dotyczy lokali o statusie odrębnej własności.Pobierz

Wypełniają małżonkowie lub jeden z nich. W przypadku współwłaścicieli (udziałowców) deklarację wypełnia tylko jedna osoba, wyrażająca chęć przyjęcia w poczet członków Spółdzielni.

5. Wniosek o utworzenie dostępu do E-BOK (Elektroniczne Biuro Obsługi Klienta) pozwalający na uzyskanie informacji dotyczących Państwa lokalu za pośrednictwem internetu Pobierz oraz Regulamin Pobierz

Wypełniony i podpisany wniosek należy złożyć osobiście w sekretariacie Spółdzielni.

6. Oświadczenie i wniosek kandydata do Rady Nadzorczej Pobierz oświadczenie   Pobierz wniosek

Kandydatów do Rady Nadzorczej należy zgłaszać zgodnie z § 101 ust. 5 i 6 Statutu Spółdzielni.

7. Wzór pełnomocnictwa na Walne Zgromadzenie i zgoda na przetwarzanie danych osobowych pełnomocnika Pobierz pełnomocnictwo    Pobierz zgodę

Pełnomocnictwa na Walne Zgromadzenie Członków Spółdzielni „Retkinia-Południe” udzielane są zgodnie z § 97 ust. 4 Statutu Spółdzielni.

8. Wniosek o wydanie loginu i hasła umożliwiającego dostęp do dokumentów na stronie szyfrowanej Spółdzielni. Pobierz

Zgodnie z orzeczeniem Trybunału Konstytucyjnego z dnia 15.07.2009 r., aby mieć pewność, że dostęp do strony z dokumentami Spółdzielni Mieszkaniowej „Retkinia – Południe” mają tylko członkowie naszej Spółdzielni, zostały one umieszczone na odrębnej szyfrowanej stronie.

Dostęp do dokumentów jest możliwy po zalogowaniu się i podaniu hasła pod bezpośrednim adresem:

https://dokumenty.retkiniapoludnie.pl/

UWAGA!

Dokumenty zawarte na tej stronie zawierają m.in. dane osobowe podlegające ochronie, których udostępnianie osobom trzecim podlega odpowiedzialności karnej na podstawie przepisów Ustawy o ochronie danych osobowych z dnia 29 sierpnia 1997 r. (tekst jedn. Dz.U. z 2002 r. Nr 101 poz.926).