42 686 77 37
42 686 77 37
42 686 77 37

Zgodnie z art. 44 Ustawy Prawo spółdzielcze i § 105 Statutu Spółdzielni Rada Nadzorcza sprawuje kontrolę i nadzór nad działalnością Spółdzielni.

 

Zakres działania Rady Nadzorczej, wewnętrzną strukturę, tryb obradowania i podejmowania uchwał oraz inne sprawy organizacyjne Rady Nadzorczej określa Statut Spółdzielni Mieszkaniowej „Retkinia – Południe” oraz Regulamin Rady Nadzorczej uchwalony przez Walne Zgromadzenie Członków Spółdzielni.

 

W skład Rady Nadzorczej SM „Retkinia – Południe” wchodzi 12 członków wybranych przez Walne Zgromadzenie Członków Spółdzielni z dnia 19.05.2017 r. Rada Nadzorcza powołuje ze swojego grona Komisję Rewizyjną, może również powołać inne komisje stałe lub czasowe. Kadencja Rady Nadzorczej trwa 3 lata. 

 

Skład Rady Nadzorczej na lata 2017 – 2023 

Mariusz Połeć – Przewodniczący

Agnieszka Borowska – Z-ca Przewodniczącego

Jadwiga Skoneczka – Z-ca Przewodniczącego

Monika Pietraszewska – Sekretarz

 

Członkowie:

Krzysztof Bagrowski

Krystyna Chorąziak

Henryk Górski

Joanna Jach

Genowefa Karasek

Anna Kowalska-Kaczmarek

Kazimierz Madanowski

Stefania Mikulska

 

Członkowie Rady Nadzorczej pełnią dyżur w siedzibie Spółdzielni w każdy pierwszy wtorek miesiąca w godzinach 16.00 – 18.00 w pokoju nr 12.