42 686 77 37
42 686 77 37
42 686 77 37

KOMUNIKATY

ZAPROSZENIE

Zarząd Spółdzielni Mieszkaniowej „Retkinia – Południe” w Łodzi uprzejmie informuje, że na podstawie § 99 ust. 1 w związku z § 100 ust. 1 Statutu Spółdzielni zwołuje Walne Zgromadzenie Członków Spółdzielni Mieszkaniowej „Retkinia – Południe” podzielone na podstawie Uchwały Rady Nadzorczej Spółdzielni Mieszkaniowej „Retkinia – Południe” nr 5/2019 z dnia 19 lutego 2019 r. na 5 części.

Wszystkie części Walnego Zgromadzenia odbędą się w osiedlowym KLUBIE OAZA przy ul. Armii Krajowej 32 od godziny 17.00.

Poszczególne części odbędą się w poniższych terminach:

I część obejmująca bloki o numerach: 201, 202, 203, 267, 268, 269, 270, 271, 272, 273, 274, 275, 276, 283, 284, 288 – 20 maja 2019 r. (poniedziałek)

II część obejmująca bloki o numerach: 204, 205, 206, 207, 208, 209, 210, 211, 212, 213, 214, 215, 216, 217, 218, 219, 285, 286, 287 – 21 maja 2019 r. (wtorek)

III część obejmująca bloki o numerach: 220, 221, 222, 223, 224, 225, 226, 227, 228, 229, 230, 231, 232, 233/4, 277, 278, 279 – 22 maja 2019 r. (środa)

IV część obejmująca bloki o numerach: 235, 236, 237, 238, 239, 240, 241, 242, 243, 244, 245, 246, 247, 248, 249, 250, 251 – 23 maja 2019 r. (czwartek)

V część obejmująca bloki o numerach: 252, 253, 254, 255, 256, 257, 258, 259, 260, 261, 262, 263, 264, 265, 266 – 24 maja 2019 r. (piątek)

Porządek obrad:

1. Otwarcie Walnego Zgromadzenia.

2. Wybór:

  a. Prezydium,

  b. Komisji Mandatowo – Skrutacyjnej,

  c. Komisji Wnioskowej.

3. Sprawozdania:

  a. z działalności finansowej,

  b. z gospodarki remontowo – konserwacyjnej,

  c. z przebiegu uwłaszczeń wynikających z Ustawy o spółdzielniach mieszkaniowych,

  d. Rady Nadzorczej Spółdzielni,

  e. Komisji Rewizyjnej Rady Nadzorczej.

4. Dyskusja w sprawie przedstawionych sprawozdań.

5. Podjęcie uchwał w sprawach:

  a. przyjęcia sprawozdania finansowego,

  b. rozliczenia wyniku finansowego Spółdzielni za 2018 rok,

  c. udzielenia absolutorium Członkom Zarządu,

d. przyjęcia sprawozdania Rady Nadzorczej.

6. Rozpatrywanie wniosku w sprawie sprzedaży prawa użytkowania wieczystego gruntu działki nr 404/106 o powierzchni 2.273 m2 w obrębie P-24, uregulowanej w księdze wieczystej LD1M/00138963/8 wraz z naniesieniami.

7. Przedstawienie projektu zmian do Statutu Spółdzielni i podjęcie uchwały.

8. Przedstawienie projektu zmian do Regulaminu obrad Walnego Zgromadzenia Spółdzielni Mieszkaniowej „Retkinia-Południe” i podjęcie uchwały.

9. Przedstawienie projektu zmian do Regulaminu Rady Nadzorczej Spółdzielni Mieszkaniowej „Retkinia-Południe” i podjęcie uchwały.

10. Prezentacja i głosowanie nad projektami uchwał, które zostały zgłoszone przez Członków Spółdzielni w trybie § 100 ust. 3, 4 i 5 Statutu Spółdzielni.

11. Informacja o realizacji uchwał z ostatniego Walnego Zgromadzenia Członków Spółdzielni.

12. Sprawozdanie Komisji Wnioskowej.

13. Zamknięcie obrad.

Informujemy, że:

  • Wszystkie sprawozdania i projekty uchwał, które będą przedmiotem obrad, zostaną wyłożone zgodnie z art. 83 ust. 6 Ustawy o spółdzielniach mieszkaniowych i § 100 Statutu w siedzibie Spółdzielni Mieszkaniowej „Retkinia – Południe” od dnia 26 kwietnia 2019 r. w godzinach pracy Spółdzielni – pokój nr 9. Członkowie Spółdzielni zgłaszający chęć zapoznania się z nimi, winni okazać dokument tożsamości.

  • Członkom Spółdzielni przysługuje uprawnienie do zgłaszania projektów uchwał zgodnie z § 100 ust. 3, 4 i 5 Statutu Spółdzielni.

  • Członkowie Spółdzielni mogą uczestniczyć z głosem decydującym osobiście lub przez pełnomocnika w tej części Walnego Zgromadzenia, do której zaliczeni zostali zgodnie z Uchwałą Rady Nadzorczej nr 5/2019 z dnia 19 lutego 2019 r.

  • Przed wejściem na salę obrad, Członkowie po okazaniu dokumentu tożsamości podpisują listę obecności oraz pobierają mandat do głosowania.


POWIADOMIENIE z dnia 05.04.2019

Spółdzielnia Mieszkaniowa „Retkinia-Południe” informuje, że zostanie skierowany wniosek do Urzędu Miasta Łodzi, Departament Spraw Społecznych, Wydziału Ochrony Środowiska i Rolnictwa, dotyczący wycięcia suchego drzewa rosnącego przy:

ul. Armii Krajowej 18 – bl. 210 – 1 x lipa

ul. Armii Krajowej 20 – bl. 209 – 1 x jarzębina od strony balkonów

Park Osiedlowy – 2 x sosna

ul. Popiełuszki 13 – bl. 251 – 1 x suche drzewo

Ewentualne uwagi w powyższej sprawie mogą kierować w formie pisemnej do Spółdzielni mieszkańcy z wyżej wymienionego bloku do dnia 05.05.2019r.

Niniejsze powiadomienie wynika z nowych przepisów obowiązujących przy składaniu wniosku o wycięcie drzew i krzewów


OGŁOSZENIE z dnia 02.04.2019

Spółdzielnia Mieszkaniowa „Retkinia-Południe” informuje, że w dniu

02.05.2019 r.

NIE PRACUJE.

UWAGA: wszelkie awarie po godzinach pracy Spółdzielni należy zgłaszać do Pogotowia Mieszkaniowego „PRYM”

tel. (42) 640-41-05 lub (42) 640-41-06


OGŁOSZENIE z dnia 19.02.2019

NIE DOTYCZY BLOKÓW Z WYKUPIONYM GRUNTEM

S.M. Retkinia-Południe” informuje, że zgodnie z art. 74 ustawy z dnia 21.08.1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz.U.2015.1774 ze zm.), istnieje możliwość zastosowania bonifikaty w opłacie z tytułu wieczystego użytkowania gruntów. Bonifikata uzależniona jest od dochodu miesięcznego na członka rodziny, który nie powinien przekroczyć 50% średniego wynagrodzenia w gospodarce narodowej w 2018r. ogłaszanego przez Prezesa GUS (jest to kwota 2.292,52 zł brutto na jednego członka rodziny miesięcznie).

Za pośrednictwem Spółdzielni uzyskują bonifikatę osoby posiadające spółdzielcze prawo do lokalu (lokatorskie lub własnościowe). Osoby, które uzyskały prawo odrębnej własności (podpisały akt notarialny), mogą uzyskać bonifikatę w Łódzkim Centrum Kontaktu z Mieszkańcami, Łódź, ul. Piotrkowska 110 (wejście od Pasażu Schillera).

Wnioski o udzielenie bonifikaty wraz z PIT-em za rok 2018 potwierdzającym osiągane dochody, należy składać w dziale czynszów pok. nr 14 do dnia 26.02.2019 r.


 

OGŁOSZENIE z dnia 12.12.2018

o zmianie wysokości niektórych opłat za mieszkanie w Spółdzielni Mieszkaniowej „Retkinia – Południe” w 2019 roku.

Na podstawie art. 4 pkt 71 Ustawy o spółdzielniach mieszkaniowych (Dz.U. 2003 r. Nr 119 poz. 1116 z późn. zm.) Zarząd Spółdzielni Mieszkaniowej „Retkinia – Południe” zawiadamia o zmianie wysokości niektórych opłat za użytkowanie mieszkań. Zmiany zostały zatwierdzone Uchwałą nr 35/2018 Rady Nadzorczej Spółdzielni Mieszkaniowej „Retkinia – Południe” z dnia 11 grudnia 2018 r.

Zmianie ulega wysokość następujących opłat:

1. ŚMIECI
Podstawą zmiany stawki jest Uchwała nr I/29/18 Rady Miejskiej w Łodzi z dnia 28 listopada 2018 r. zmieniająca uchwałę w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, ustalenia stawki tej opłaty dla nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy oraz ustalenia stawki opłaty za pojemnik z odpadami komunalnymi dla nieruchomości, na których nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady komunalne.
W związku z tym:
• ustala się miesięczną stawkę opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi w wysokości
13 zł za jednego mieszkańca przy selektywnej zbiórce odpadów.
Stawka obowiązuje od 1 stycznia 2019 r.

Zarząd Spółdzielni Mieszkaniowej „Retkinia-Południe” przypomina o przestrzeganiu zasad segregowania odpadów komunalnych. W przypadku stwierdzenia pomieszania różnych typów odpadów ze sobą, zbiórka będzie potraktowana jako nieselektywna, co spowoduje podwyższenie opłaty. Segregację odpadów należy prowadzić zgodnie z instrukcją wywieszoną w gablotach na klatce schodowej.


 

OGŁOSZENIE z dnia 26.09.2018

Spółdzielnia Mieszkaniowa „Retkinia-Południe” informuje, że

posiada wolne miejsca postojowe na strzeżonych parkingach przy:

ul. Popiełuszki 21A

al. Wyszyńskiego (bl.271)

Szczegółowe informacje w siedzibie Spółdzielni pok. 14 i pod nr telefonu: (42) 686-77-37, (42) 687-19-97 wew. 28