42 686 77 37
42 686 77 37
42 686 77 37

KOMUNIKATY

ZAWIADOMIENIE z dnia 12.12.2018

o zmianie wysokości niektórych opłat za mieszkanie w Spółdzielni Mieszkaniowej „Retkinia – Południe” w 2019 roku.

Na podstawie art. 4 pkt 71 Ustawy o spółdzielniach mieszkaniowych (Dz.U. 2003 r. Nr 119 poz. 1116 z późn. zm.) Zarząd Spółdzielni Mieszkaniowej „Retkinia – Południe” zawiadamia o zmianie wysokości niektórych opłat za użytkowanie mieszkań. Zmiany zostały zatwierdzone Uchwałą nr 35/2018 Rady Nadzorczej Spółdzielni Mieszkaniowej „Retkinia – Południe” z dnia 11 grudnia 2018 r.

Zmianie ulega wysokość następujących opłat:

1. ŚMIECI
Podstawą zmiany stawki jest Uchwała nr I/29/18 Rady Miejskiej w Łodzi z dnia 28 listopada 2018 r. zmieniająca uchwałę w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, ustalenia stawki tej opłaty dla nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy oraz ustalenia stawki opłaty za pojemnik z odpadami komunalnymi dla nieruchomości, na których nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady komunalne.
W związku z tym:
• ustala się miesięczną stawkę opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi w wysokości
13 zł za jednego mieszkańca przy selektywnej zbiórce odpadów.
Stawka obowiązuje od 1 stycznia 2019 r.

Zarząd Spółdzielni Mieszkaniowej „Retkinia-Południe” przypomina o przestrzeganiu zasad segregowania odpadów komunalnych. W przypadku stwierdzenia pomieszania różnych typów odpadów ze sobą, zbiórka będzie potraktowana jako nieselektywna, co spowoduje podwyższenie opłaty. Segregację odpadów należy prowadzić zgodnie z instrukcją wywieszoną w gablotach na klatce schodowej.

————————————————————————————————————-

OGŁOSZENIE z dnia 11.12.2018

SPÓŁDZIELNIA MIESZKANIOWA
„RETKINIA – POŁUDNIE”
94 – 046 Łódź, ul. Armii Krajowej 32

zaprasza do składania ofert na wykonanie robót remontowych w zasobach Spółdzielni w 2019 r.:

1. Remonty i rewitalizacja elewacji budynków.
2. Roboty dekarsko-blacharskie, montaż turbowentów.
3. Roboty ogólnobudowlane zewnętrzne i wewnętrzne /remont balkonów i loggii, wymiana okien w piwnicach, malowanie klatek schodowych/.
4. Roboty instalacyjne wod.-kan., co, elektryczne.
5. Roboty chodnikowe i drogowe, w tym remonty nawierzchni asfaltowych.
6. Roboty ślusarskie drzwi zewnętrzne do klatek schodowych i zsypów, pergole.
7. Roboty wykonywane metodą alpinistyczną i odśnieżanie dachów.
8. Przeglądy instalacji wentylacji grawitacyjnej budynków.

Oferta winna zawierać:

– informacje o firmie – kserokopie dokumentów: zaświadczenie o działalności gospodarczej, zaświadczenia ZUS, US, polisę ubezpieczenia OC, wiarygodność firmy: jej potencjał ekonomiczny i techniczny, posiadane uprawnienia, referencje z najważniejszych realizacji z ostatnich trzech lat w budownictwie wielorodzinnym,
– informacje cenowe – rodzaj robót do wykonania z kalkulacją kosztów na jednostkę obmiarową, kosztorys ofertowy, cenę ryczałtową, czynniki cenotwórcze do celów kosztorysowania,
– informacje o udzielonej gwarancji i terminach płatności faktur. Szczegóły

Oferty, odrębne dla każdego rodzaju robót, w zamkniętych kopertach z napisem „Oferta na roboty w 2019 r.” należy składać w sekretariacie Spółdzielni p. 9 w terminie do 25.01.2019r. Informacje dodatkowe tel.42- 687-15-70, 42- 687-19-97.
Oferent jest związany ofertą do 31.12.2019 r.
Wykonawcy, których oferty zostaną przyjęte będą powiadomieni lub zaproszeni do negocjacji.
Spółdzielnia zastrzega sobie prawo swobodnego wyboru oferty oraz odstąpienia od wyboru bez podania przyczyn.

————————————————————————————————————-

OGŁOSZENIE z dnia 26.11.2018

RADA NADZORCZA SPÓŁDZIELNI MIESZKANIOWEJ „RETKINIA-POŁUDNIE”
Z SIEDZIBĄ W ŁODZI PRZY UL. ARMII KRAJOWEJ 32
OGŁASZA KONKURS NA STANOWISKO PREZESA ZARZĄDU

KANDYDAT PRZYSTĘPUJĄCY DO KONKURSU POWINIEN SPEŁNIAĆ NASTĘPUJĄCE WARUNKI:
1. Wykształcenie wyższe, preferowane ekonomiczne, techniczne lub z zakresu zarządzania.
2. Wymagany, co najmniej 10-letni staż pracy w tym, co najmniej 5 lat na stanowisku kierowniczym w spółdzielni mieszkaniowej.
3. Znajomość przepisów prawa spółdzielczego, w szczególności Ustawy o spółdzielniach mieszkaniowych.
4. Znajomość procedur administracyjnych, prawa budowlanego i przepisów techniczno-budowlanych.
5. Znajomość zagadnień techniczno-eksploatacyjnych i remontowych w zasobach spółdzielczych oraz związanych z tym postępowań przetargowych i administracyjnych.
6. Znajomość problematyki spółdzielni mieszkaniowych.
7. Znajomość w zakresie opracowania finansowych planów krótko i długoterminowych oraz nadzoru nad ich realizacją z uwzględnieniem specyfiki spółdzielni mieszkaniowych.
8. Umiejętność analizowania występujących bieżących i przewidywanych perspektywicznych wewnętrznych i zewnętrznych niekorzystnych warunków mających wpływ na działalność spółdzielni i podejmowanie działań dla uniknięcia bądź ograniczenia ich skutków.
9. Znajomość oprogramowania komputerowego, w tym programów WORD i EXCEL.
10. Posiadanie pełnej zdolności do czynności prawnych i korzystanie z pełni praw publicznych.
11. Niekaralność za umyślne przestępstwo, w tym przestępstwo skarbowe.
12. Umiejętność kierowania zespołem i zarządzania zasobami ludzkimi.

WYMAGANE DOKUMENTY:
1. CV z informacjami zawierającymi dane osobowe kandydata ( w tym numer telefonu i adres e-mail).
2. Kserokopia dyplomu.
3. Kserokopia dokumentów potwierdzająca minimum 10-letni staż pracy w tym, co najmniej 5 lat na stanowisku kierowniczym w spółdzielni mieszkaniowej.
4. Kserokopia innych dokumentów potwierdzających przygotowanie do wykonywania funkcji, w tym uprawnienia zarządcy nieruchomości.
5. Oświadczenie w sprawie przetwarzania danych osobowych kandydata dla potrzeb rekrutacji. Treść oświadczenia jest dostępna w sekretariacie Spółdzielni lub na niniejszej stronie Czytaj
6. Oświadczenie o posiadaniu pełnej zdolności do czynności prawnych i korzystaniu z pełni praw publicznych.
7. Oświadczenie o niekaralności za umyślne przestępstwo, w tym przestępstwo skarbowe.
8. Oświadczenie o braku pokrewieństwa lub powinowactwa w linii prostej i w drugim stopniu linii bocznej z członkami Rady Nadzorczej i niepozostawaniu w związku małżeńskim z członkiem Rady Nadzorczej.
9. Oświadczenie o niepozostawaniu w sporze sądowym ze Spółdzielnią.
10. Oświadczenie, że nie zajmuje się interesami konkurencyjnymi wobec Spółdzielni, a w szczególności uczestniczy, jako wspólnik lub członek władz przedsiębiorców prowadzących działalność konkurencyjną wobec Spółdzielni.

TRYB ZGŁASZANIA OFERT:
Osoby zainteresowane ofertą prosimy o dostarczenie swojego CV oraz wymaganych dokumentów w zamkniętej kopercie do sekretariatu Spółdzielni Mieszkaniowej „Retkinia-Południe” w Łodzi, ul. Armii Krajowej 32 w nieprzekraczalnym terminie do 4 stycznia 2019 r., do godziny 14:00. Na kopercie należy zamieścić napis” Konkurs na stanowisko Prezesa Zarządu Spółdzielni Mieszkaniowej „Retkinia-Południe”.

Zgłoszenia niespełniające wymagań określonych w niniejszym ogłoszeniu, bądź złożone po upływie terminu do składania zgłoszeń nie będą rozpatrywane.

Rada Nadzorcza SM „Retkinia-Południe” zastrzega sobie prawo unieważnienia konkursu bez podania przyczyn i jednocześnie informuje, że po przeprowadzeniu konkursu na prośbę zainteresowanego zwraca nadesłane dokumenty.

————————————————————————————————————-

OGŁOSZENIE z dnia 21.11.2018

W związku z remontem dźwigu Spółdzielnia Mieszkaniowa „Retkinia-Południe” udziela osobom zamieszkującym w bl.271 kl. IV, w mieszkaniach od numeru 106 do 140 w okresie remontu tj. od 24.10.2018r. do 25.10.2018r. bonifikaty w opłatach eksploatacyjnych za dźwig w kwocie 0,02 zł/m2.
Bonifikatę należy potrącić jednorazowo przy najbliższej wpłacie czynszu.

————————————————————————————————————-

OGŁOSZENIE z dnia 16.11.2018

Spółdzielnia Mieszkaniowa „Retkinia-Południe” informuje, że
zostanie skierowany wniosek do Urzędu Miasta Łodzi Departamentu Spraw Społecznych Wydziału Ochrony Środowiska i Rolnictwa mieszczących się przy al. Piłsudskiego 100 w Łodzi dotyczący wycięcia drzew rosnących w rejonie bloków:

• 226 – świerk – suchy
• 236 – jabłoń – sucha
• 250 – jesion – suchy
• 207 – jabłoń – próchniejący pień
• 209 – lilak – próchniejący pień
• 210 – świerk – suchy
• 216 – jarząb – suchy
• 224 – lilak – suchy
• 275 – wierzba – próchniejący pień
• 265 – klon – suchy
• 264 – klon – suchy
• 260 – jabłoń – sucha
• 253 – jabłoń sucha

Ewentualne uwagi w powyższej sprawie można kierować w formie pisemnej do Spółdzielni w/w bloków do dnia 17.12.2018r.

Niniejsze powiadomienie wynika z nowych przepisów obowiązujących przy składaniu wniosku o wycięcie drzew i krzewów.

————————————————————————————————————-

OGŁOSZENIE z dnia 09.11.2018

Spółdzielnia Mieszkaniowa „Retkinia-Południe” informuje, że

21 grudnia 2018 KASA będzie czynna od 8:00 do 11:00

31 grudnia 2018 KASA będzie nieczynna

24 grudnia 2018 Spółdzielnia Mieszkaniowa będzie nieczynna

————————————————————————————————————-

OGŁOSZENIE z dnia 26.09.2018

Spółdzielnia Mieszkaniowa „Retkinia-Południe” informuje, że

posiada wolne miejsca postojowe na strzeżonych parkingach przy:

ul. Popiełuszki 21A

al. Wyszyńskiego (bl.271)

Szczegółowe informacje w siedzibie Spółdzielni pok. 14 i pod nr telefonu: (42) 686-77-37, (42) 687-19-97 wew. 28

————————————————————————————————————-

OGŁOSZENIE

o zmianie stawki najmu stanowiska postojowego

     Zarząd Spółdzielni Mieszkaniowej „Retkinia-Południe” zgodnie z par.8 Umowy najmu miejsca parkingowego informuje, że w związku z podjętą Uchwałą z dnia 25 września 2018r. nr 25/2018 Rady Nadzorczej, w sprawie ustalenia stawki najmu stanowiska postojowego na parkingu strzeżonym znajdującym się w Łodzi, przy al.Wyszyńskiego 68 w rejonie bl.271, od dnia 1 października 2018r. wysokość miesięcznej stawki za najem będzie wynosiła:
• 130,00 zł za najem jednego stanowiska postojowego dla samochodu,
• 65,00 zł za najem jednego stanowiska postojowego dla motocykla.
Spadek opłaty podyktowany jest przede wszystkim znacznym obniżeniem niektórych kosztów związanych z utrzymaniem parkingu.

Forma PDF

————————————————————————————————————-