42 686 77 37
42 686 77 37
42 686 77 37

ZAWIADOMIENIE, z dnia 23.03.2021

o zmianie wysokości opłaty za mieszkanie
w Spółdzielni Mieszkaniowej „Retkinia – Południe” w 2021 roku.
,/span>

Na podstawie art. 4 pkt 7 Ustawy o spółdzielniach mieszkaniowych (Dz. U. 2001 Nr 4 poz. 27z późn. zm.) Zarząd Spółdzielni Mieszkaniowej „Retkinia – Południe” zawiadamia o zmianie wysokości opłaty za użytkowanie mieszkania.

Zmiana została zatwierdzona Uchwałą nr 9/2021 Rady Nadzorczej Spółdzielni Mieszkaniowej „Retkinia – Południe” z dnia 23 marca 2021 r.

Zmianie ulega wysokość następującego składnika czynszu:

 1. STAWKI ZA CENTRALNE OGRZEWANIE

Stawki za centralne ogrzewania dla lokali nieopomiarowanych wg. załącznika nr 1. Czytaj

Stawki obowiązują od 1 lipca 2021 r.


OGŁOSZENIE, z dnia 15.02.2021

SPÓŁDZIELNIA MIESZKANIOWA RETKINIA – POŁUDNIE”

94 – 046 Łódź, ul. Armii Krajowej 32

ogłasza wybór ofert i wykonawców do wykonanie robót remontowych w zasobach Spółdzielni w 2021 r.:

 

1. Remont ociepleniowe – elewacji

Komisja wybrała wykonawców:

„ESSIA” – oferta I/8

„OLIMP” – oferta I/11

2. Roboty dekarsko – blacharskie

Komisja wybrała wykonawcę:

– P.B. “ CASTOR” – oferta II/2

3. Roboty ogólnobudowlane

Komisja wybrała wykonawców:

– Z. B. Stanisław Kałuża – oferta III/1

– P.P.H.U. „SPIN-B” s.c. – oferta III/2

F.B.R. Jacek Saganowski – oferta III/3

– Zakład Budowlano Remontowy „POL-DOM” – oferta III/5

– P.R.B. „ACTIVE” – oferta III/12

4. Roboty instalacyjne wod-kan., c.o. , gaz, elektryczne

Komisja wybrała wykonawców:

– Instalatorstwo Sanitarne Tomasz Klatkowski – oferta IV/3

– P.P.H.U. „ELMAX” Michał Brzeski – oferta IV/5

– Z.I.B. Mirosław Nowak – oferta IV/6

– VOLTEA LIGHTING – oferta IV/9

5. Ocieplenie stropów nad piwnicami

Komisja wybrała wykonawcę:

– BUDMIX Sp. z o.o. – oferta V/1

6. Roboty drogowo – chodnikowe

Komisja wybrała wykonawcę:

– „GREMAR” – oferta VI/1

– „ANMOKAR” Mirosław Jarmuż – oferta VI/2

7. Roboty ślusarskie

Komisja wybrała wykonawców:

– Materiały Budowlane Sp. z o.o. – oferta VII/1

– Usługi Ślusarsko – Spawalnicze „DARMET” – oferta VII/2

8. Roboty alpinistyczne

Komisja wybrała wykonawców robót na wysokości:

– „OLIMP” – oferta VIII/1

– „ESSIA” – oferta VIII/3

– „Liny” usługi alpinistyczne – oferta VIII/5

9. Wymiana okien na klatkach – w piwnicach

Komisja wybrała wykonawcę:

– PAFO BIS s.c. – oferta IX/1


 


Ogłoszenie 02.2021

 


 

OGŁOSZENIE, z dnia 16.12.2020

SPÓŁDZIELNIA MIESZKANIOWA RETKINIA – POŁUDNIE”

94 – 046 Łódź, ul. Armii Krajowej 32

zaprasza do składania ofert

na wykonanie robót remontowych w zasobach Spółdzielni w 2021 r.:

1. Remonty i rewitalizacja elewacji budynków.

2. Roboty dekarsko-blacharskie, montaż turbowentów.

3. Roboty ogólnobudowlane zewnętrzne i wewnętrzne /remont balkonów i loggii, wymiana okien w piwnicach, malowanie klatek schodowych/.

4. Roboty instalacyjne wod.-kan., co, elektryczne.

5. Roboty chodnikowe i drogowe, w tym remonty nawierzchni asfaltowych.

6. Roboty ślusarskie drzwi zewnętrzne do klatek schodowych i zsypów, pergole.

7. Roboty wykonywane metodą alpinistyczną i odśnieżanie dachów.

Oferta winna zawierać:

informacje o firmie – kserokopie dokumentów: zaświadczenie o działalności gospodarczej, zaświadczenia ZUS, US, polisę ubezpieczenia OC, wiarygodność firmy: jej potencjał ekonomiczny i techniczny, posiadane uprawnienia, referencje z najważniejszych realizacji z ostatnich trzech lat w budownictwie wielorodzinnym,

informacje cenowe – rodzaj robót do wykonania z kalkulacją kosztów na jednostkę obmiarową, kosztorys ofertowy, cenę ryczałtową, czynniki cenotwórcze do celów kosztorysowania,

informacje o udzielonej gwarancji i terminach płatności faktur.

Oferty, odrębne dla każdego rodzaju robót, w zamkniętych kopertach z napisem „Oferta na roboty w 2021 r.” należy składać w sekretariacie Spółdzielni p. 9 w terminie do 29.01.2021r. Informacje dodatkowe tel.42- 687-15-70, 42- 687-19-97.

Oferent jest związany ofertą do 31.12.2021 r.

Wykonawcy, których oferty zostaną przyjęte będą powiadomieni lub zaproszeni do negocjacji.

Spółdzielnia zastrzega sobie prawo swobodnego wyboru oferty oraz odstąpienia od wyboru bez podania przyczyn.

 

W OFERCIE NALEŻY PODAĆ:

1/ Propozycje składników cenotwórczych do kosztorysowania, kalkulacje jednostkowe, ceny ryczałtowe, kosztorys ofertowy.

2/ Okres udzielonej gwarancji i termin płatności faktur.

3/ Informacje o firmie / kserokopie zaświadczeń lub oświadczenia/: o wpisie do ewidencji gospodarczej, o nie zaleganiu z płaceniem opłat do ZUS i US, potencjał techniczny i ekonomiczny, posiadane uprawnienia, referencje, polisa ubezpieczeniowa od OC.

4/ Do robót elewacyjnych: cenę renowacji 1 m2 elewacji wraz z opisem zastosowanej technologii oraz stawki do kosztorysowania.

5/ Do robót dekarsko-blacharskich: cenę za 1 m2 krycia dachu papą termozgrzewalną / z podaniem rodzaju papy / wraz z wymianą obróbek blacharskich, wymianą rynien i rur spustowych oraz stawki do kosztorysowania, koszt montażu 1 szt. nasady kominowej turbowent. 6/ Do robót ogólnobudowlanych: stawki do kosztorysowania, cenę wymiany 1szt. typowego okna piwnicznego na PCV, koszt malowania klatki w budynku niskim.

7/ Do robót instalacyjnych: stawki do kosztorysowania.

8/ Do robót drogowo-chodnikowych: stawki do kosztorysowania, kosztorys ofertowy na 1 m2 ułożenia chodnika z kostki betonowej wraz z demontażem starej nawierzchni z płyt chodnikowych, cena naprawy 1 m2 nawierzchni asfaltowej, cena wymiany nawierzchni jezdni wraz z podbudową, ceny jednostkowe ryczałtowe.

9/ Do robót ślusarskich: stawki do kosztorysowania, koszt wymiany 1szt drzwi do klatki schodowej na stalowe lub aluminiowe.

10/ Dla robót alpinistycznych: stawki do kosztorysowania, ceny jednostkowe, cenę 1 m2 odśnieżania dachu.

Oferty, odrębne dla każdego rodzaju robót, należy składać w zamkniętych kopertach w terminie do 29. 01. 2021 r. w pokoju nr 9. Oferty, które wpłyną po tym terminie nie będą rozpatrywane.

Informacje dodatkowe pod nr tel: 42-687-15-70, 42-687-19-97;

e-mail: dz.techniczny@retkiniapoludnie.pl

Oferent jest związany ofertą do 31.12.2021 r.

Wykonawcy, których oferty zostaną przyjęte będą powiadomieni i zaproszeni do dalszych rozmów.

Spółdzielnia zastrzega sobie prawo swobodnego wyboru oferty lub wyboru ofert do dalszych negocjacji.

Z tytułu nie przyjęcia oferty, oferentowi nie przysługuje roszczenie wobec Spółdzielni.

 


 

ZAWIADOMIENIE, z dnia 09.12.2020

o zmianie wysokości niektórych opłat za mieszkanie
w Spółdzielni Mieszkaniowej „Retkinia – Południe” w 2021 roku.

Na podstawie art. 4 pkt 7 i 71 Ustawy o spółdzielniach mieszkaniowych (Dz. U. 2001 Nr 4 poz. 27 ze zmianami), Zarząd Spółdzielni Mieszkaniowej „Retkinia – Południe” zawiadamia o zmianie wysokości niektórych opłat za użytkowanie mieszkań. Zmiany zostały zatwierdzone Uchwałą nr 38/2020 Rady Nadzorczej Spółdzielni Mieszkaniowej „Retkinia – Południe” z dnia 8 grudnia 2020 r.

Zmianie ulega wysokość następujących opłat:

1. PODATKI LOKALNE

Podstawą zmiany stawek jest Uchwała nr XXX/1028/20 Rady Miejskiej w Łodzi z dnia 14 października 2020 r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości.

Ustalenie podatków lokalnych:

– Odrębni właściciele zamieszkali:

     – w blokach niskich 0,11 zł/m2/m-c,

     – w blokach wysokich 0,11 zł/m2/m-c.

– Pozostali użytkownicy mieszkań zgodnie z załącznikiem nr 1. Czytaj

Odrębni właściciele mieszkań płacą podatki lokalne od niepodzielonego mienia Spółdzielni. Pozostali właściciele i użytkownicy mieszkań płacą podatek za mienie wspólne oraz znajdujące się w nieruchomości, którą zamieszkują.

Stawki obowiązują od 1 stycznia 2021 r.

2. OPŁATA ZA GOSPODAROWANIE ODPADAMI KOMUNALNYMI

Podstawą zmiany metody ustalania opłaty oraz stawki jest Uchwała nr XXXII/1053/20 Rady Miejskiej w Łodzi z dnia 19 listopada 2020 r. w sprawie wyboru metod ustalania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia stawek tej opłaty.

Opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi będzie naliczana w wysokości 9,60 zł za 1m³ wody.

Stawka obowiązuje od 1 stycznia 2021 r.

3. OPŁATA ZA GAZ

Zmiana stawek za zużycie gazu w blokach bez gazomierzy wynosi:

– bl. 277 – zmiana stawki z 5,00 zł/os./m-c na 3,00 zł/os./m-c,

– bl. 278 – zmiana stawki z 3,50 zł/os./m-c na 5,00 zł/os./m-c,

– bl. 279 – zmiana stawki z 4,50 zł/os./m-c na 6,00 zł/os./m-c,

– bl. 283 – zmiana stawki z 6,00 zł/os./m-c na 8,00 zł/os./m-c,

– bl. 284 – zmiana stawki z 5,00 zł/os./m-c na 8,00 zł/os./m-c,

– bl. 286 – zmiana stawki z 3,00 zł/os./m-c na 5,00 zł/os./m-c,

– bl. 287 – zmiana stawki z 4,00 zł/os./m-c na 3,00 zł/os./m-c,

– bl. 288 – zmiana stawki z 6,00 zł/os./m-c na 7,00 zł/os./m-c.

Stawki obowiązują od dnia 1 stycznia 2021 r.

W budynkach nie ujętych w zawiadomieniu stawki nie ulegają zmianie.

4. OPŁATA STAŁA ZA ZAMÓWIONĄ MOC CIEPLNĄ

Podstawą zmiany stawki jest decyzja Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki nr OŁO.4210.11.2020.BG z dnia 15 czerwca 2020 r., podjęta po rozpatrzeniu wniosku przedsiębiorstwa energetycznego Veolia Energia Łódź S.A. z dnia 15 maja 2020 r. i uzupełnionego pismami z 25 maja 2020 r., 1 czerwca 2020 r. oraz 10 czerwca 2020 r.

Opłata stała za zamówioną moc cieplną została przedstawiona w załączniku nr 2. Czytaj

Stawki obowiązują od dnia 1 stycznia 2021 r.

5. EKSPLOATACJA

Zmiany w opłacie eksploatacyjnej związane są, przede wszystkim z dalszym wzrostem płacy minimalnej, która zgodnie z Rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 15 września 2020 r. w sprawie wysokości minimalnego wynagrodzenia za pracę oraz wysokości minimalnej stawki godzinowej od 1 stycznia 2021 r. wynosić będzie 2.800 zł. Podwyżka płacy minimalnej, jako jednego z podstawowych składników cenotwórczych, powoduje wzrost cen wszystkich usług, robót, materiałów oraz wzrost cen mediów. Zaistniała sytuacja niesie ze sobą konkretne skutki finansowe w postaci konieczności urealnienia opłaty eksploatacyjnej. I tak:

– dla członków Spółdzielni, zmiana stawki eksploatacyjnej według załącznika nr 3, Czytaj

– dla osób niebędących członkami Spółdzielni, zmiana stawki eksploatacyjnej według załącznika nr 3. Czytaj

Stawki obowiązują od 1 kwietnia 2021 r.

6. EKSPLOATACJA DŹWIGÓW

Zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Przedsiębiorczości i Technologii z dnia 30 października 2018 r. w sprawie warunków technicznych dozoru technicznego w zakresie eksploatacji, napraw i modernizacji urządzeń transportu bliskiego wprowadzono wymóg dotyczący wykonywania odpowiednich badań, tzn. resursu urządzeń. Oznacza to w praktyce, że na właściciela został nałożony obowiązek oceny stanu technicznego posiadanych urządzeń pod kątem ich żywotności przez firmę posiadającą stosowne uprawnienia. Biorąc pod uwagę wzrost cen takich usług oraz podwyżki kosztów energii elektrycznej stanowiących istotny element kalkulacji kosztów eksploatacji dźwigów, zmianie uległy stawki dla poszczególnych bloków:

– bl. 201, 202, 203 – zmiana stawki z 0,36 zł/m2/m-c na 0,44 zł/m2/m-c,

– bl. 261 – zmiana stawki z 0,36 zł/m2/m-c na 0,46 zł/m2/m-c,

– bl. 263, 264 – zmiana stawki z 0,36 zł/m2/m-c na 0,43 zł/m2/m-c,

– bl. 265 – zmiana stawki z 0,35 zł/m2/m-c na 0,43 zł/m2/m-c,

– bl. 267, 268, 269 – zmiana stawki z 0,36 zł/m2/m-c na 0,42 zł/m2/m-c,

– bl. 270, 271, 272 – zmiana stawki z 0,35 zł/m2/m-c na 0,41 zł/m2/m-c,

– bl. 273, 274, 275 – zmiana stawki z 0,35 zł/m2/m-c na 0,40 zł/m2/m-c,

Stawki obowiązują od 1 kwietnia 2021 r.

W budynkach nie ujętych w zawiadomieniu stawki nie ulegają zmianie.

Zgodnie z art. 5 ust. 2 Ustawy o spółdzielniach mieszkaniowych przychody z własnej działalności, Spółdzielnia przeznacza na pokrycie kosztów w zakresie obciążającym członków Spółdzielni.

Wszystkie stawki mają charakter zaliczkowy.

Zarząd Spółdzielni Mieszkaniowej „Retkinia-Południe” przypomina o przestrzeganiu zasad segregowania odpadów komunalnych. W przypadku stwierdzenia przez organ kontrolujący pomieszania różnych typów odpadów ze sobą, zbiórka będzie potraktowana, jako nieselektywna, co spowoduje zgodnie z Uchwałą Rady Miejskiej w Łodzi podwyższenie opłaty do wysokości 19,20 zł za 1 m³ wody. Powyższą opłatą zostaną obciążeni mieszkańcy Spółdzielni.

Segregację odpadów należy prowadzić zgodnie z instrukcją wywieszoną w gablotach na klatkach schodowych. 

 


 

OGŁOSZENIE, z dnia 25.11.2020

W związku z naprawą gruntowną dźwigu w bl.268 kl. III Spółdzielnia Mieszkaniowa „Retkinia-Południe” udziela osobom zamieszkującym w tej klatce, w mieszkaniach od numeru 71 do 105 w okresie remontu tj. od 28.09.2020 r. – 09.10.2020 r. bonifikaty w opłatach eksploatacyjnych za dźwig w kwocie 0,12 zł/m2. Bonifikatę należy potrącić jednorazowo przy najbliższej wpłacie czynszu.

 

Termin wykonania naprawy 28.09.2020 r. – 09.10.2020 r. – 12 dni

Stawka eksploatacyjna – 0,30 zł/m2/m-c

Stawka dzienna 0,30 zł : 30 dni = 0,01 zł/dzień

Bonifikata 0,01 zł *12 dni=0,12 zł/m2

 


 

OGŁOSZENIE, z dnia 25.11.2020

W związku z naprawą gruntowną dźwigu w bl.202 kl. I Spółdzielnia Mieszkaniowa „Retkinia-Południe” udziela osobom zamieszkującym w tej klatce, w mieszkaniach od numeru 1 do 29 w okresie remontu tj. od 28.09.2020 r. – 09.10.2020 r. bonifikaty w opłatach eksploatacyjnych za dźwig w kwocie 0,12 zł/m2. Bonifikatę należy potrącić jednorazowo przy najbliższej wpłacie czynszu.

 

Termin wykonania naprawy 28.09.2020 r. – 09.10.2020 r. – 12 dni

Stawka eksploatacyjna – 0,30 zł/m2/m-c

Stawka dzienna 0,30 zł : 30 dni = 0,01 zł/dzień

Bonifikata 0,01 zł *12 dni=0,12 zł/m2

 


 

OGŁOSZENIE, z dnia 16.10.2020

Spółdzielnia Mieszkaniowa „Retkinia-Południe” w Łodzi,

ul. Armii Krajowej 32

ogłasza

konkurs ofert na uzyskanie pierwszeństwa zawarcia umowy najmu lokali użytkowych lub dzierżawy terenu:

1. Lokalu użytkowego w pawilonie handlowym wolnostojącym nr 101, przy ul. Armii Krajowej 32 w Łodzi, o łącznej powierzchni 4,76 m2 na I piętrze, wyposażony w instalacje wodno-kanalizacyjną oraz elektryczną z dostępem do wspólnego WC.

2. Lokalu użytkowego w kompleksie magazynowym przy ul. Popiełuszki 21a o powierzchni 88 m2 oraz wiatę o powierzchni 270 m2 na terenie tego samego kompleksu, wyposażony w instalacje elektryczną, z dostępem do wspólnego WC.

3. Pomieszczenie magazynowe w pawilonie handlowym wolnostojącym nr 101, przy ul. Armii Krajowej 32 w Łodzi, o łącznej powierzchni 11,45 m2 na parterze, wyposażone w instalacje elektryczną.

4. Części działki położonej w Łodzi przy ul. Armii Krajowej 32, oznaczonej w ewidencji gruntów jako działka 404/319, obręb P-24.

    Cena wywoławcza stawki czynszowej oraz dzierżawy za 1 m2 powierzchni użytkowej lokalu/terenu podana jest w załączniku nr 1 Regulaminu najmu lokali użytkowych. W przypadku umowy najmu oprócz czynszu, najemca lokalu zobowiązany będzie do ponoszenia opłat za media wg stawek aktualnie obowiązujących u dostawców usług.

Oferty należy składać w siedzibie Spółdzielni w pokoju nr 9 do dnia 06-11-2020 r. do godz. 1400 w zamkniętych kopertach.

Składający ofertę winien zapoznać się przed złożeniem oferty ze stanem technicznym lokalu oraz Regulaminem najmu lokali użytkowych obowiązującym w tutejszej Spółdzielni Czytaj, i informacją dotyczącą przetwarzania danych osobowych oferentów przez Spółdzielnie Mieszkaniową „Retkinia – Południe” Czytaj

Zarząd Spółdzielni zastrzega sobie prawo odstąpienia od konkursu na każdym jego etapie bez podania przyczyny.

Bliższych informacji można zasięgnąć w siedzibie Spółdzielni w Łodzi, przy ul. Armii Krajowej 32 pokój nr 14 lub tel. (42) 687-19-97 wew. 28, o stanie technicznym pokój nr 2 lub tel. (42) 687-19-97 wew. 34.

 


 

ZAWIADOMIENIE z dnia 09.07.2020

Zarząd Spółdzielni Mieszkaniowej „Retkinia-Południe” w Łodzi informuje, że posiada wolne lokale użytkowe w zasobach Spółdzielni:

 1. Lokal użytkowy w pawilonie handlowym nr 101 przy ul. Armii Krajowej 32 w Łodzi , o powierzchni 71,00 m2 na I piętrze, wyposażony w instalacje wodno-kanalizacyjną oraz elektryczną, WC
 1. Lokal użytkowy w pawilonie handlowym nr 101 przy ul. Armii Krajowej 32 w Łodzi, o powierzchni 4,76 m2 na I piętrze, wyposażony w instalacje elektryczną z dostępem do wspólnego WC.
 1. Lokal użytkowy w pawilonie handlowym nr 101 przy ul. Armii Krajowej 32 w Łodzi, o powierzchni 38,39 m2 na I piętrze, wyposażony w instalacje wodno-kanalizacyjną oraz elektryczną, z dostępem do wspólnego WC
 1. Lokal użytkowy w kompleksie magazynowym przy ul. Popiełuszki 21a o powierzchni 88 m2 oraz wiatę o powierzchni 270 m2 na terenie tego samego kompleksu, wyposażony w instalacje elektryczną, z dostępem do wspólnego WC

Szczegóły dostępne w „Regulaminie najmu lokali użytkowych, dzierżawy terenu oraz udostępniania powierzchni wspólnych w Spółdzielni Mieszkaniowej „Retkinia-Południe” w Łodzi”.

 


 

ZAWIADOMIENIE z dnia 22.04.2020

o zmianie wysokości opłaty za mieszkanie w Spółdzielni Mieszkaniowej „Retkinia – Południe” w 2020 roku.

Na podstawie art. 4 pkt 7 Ustawy o spółdzielniach mieszkaniowych (Dz. U. 2003 r. Nr 119 poz. 1116 z późn. zm.) Zarząd Spółdzielni Mieszkaniowej „Retkinia – Południe” zawiadamia o zmianie wysokości opłaty za użytkowanie mieszkania. Zmiana została zatwierdzona Uchwałą nr 14/2020 Rady Nadzorczej Spółdzielni Mieszkaniowej „Retkinia – Południe” z dnia 21 kwietnia 2020 r.

Zmianie ulega wysokość następującego składnika czynszu:

1. STAWKI ZA CENTRALNE OGRZEWANIE

Stawki za centralne ogrzewania dla lokali nieopomiarowanych wg. załącznika nr 1. Czytaj

Stawki obowiązują od 1 sierpnia 2020 r.

 


 

OGŁOSZENIE z dnia 25.03.2020

Zarząd Spółdzielni Mieszkaniowej „Retkinia-Południe” informuje, że wszelka korespondencja i zawiadomienia do lokatorów będą dostarczane do skrzynek pocztowych.

 


 

ZAWIADOMIENIE z dnia 11.12.2019

o zmianie wysokości niektórych opłat za mieszkanie w Spółdzielni Mieszkaniowej „Retkinia – Południe” w 2020 roku.

 

Na podstawie art. 4 pkt 7 i 71 Ustawy o spółdzielniach mieszkaniowych (Dz. U. 2003 r. Nr 119 poz. 1116 z późn. zm.), Zarząd Spółdzielni Mieszkaniowej „Retkinia – Południe” zawiadamia o zmianie wysokości niektórych opłat za użytkowanie mieszkań. Zmiany zostały zatwierdzone Uchwałą nr 34/2019 Rady Nadzorczej Spółdzielni Mieszkaniowej „Retkinia – Południe” z dnia 10 grudnia 2019 r.

Zmianie ulega wysokość następujących opłat:

1. PODATKI LOKALNE

Podstawą zmiany stawek jest Uchwała nr XV/640/19 Rady Miejskiej w Łodzi z dnia 16 października 2019 r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości.

Ustalenie podatków lokalnych:

 • Odrębni właściciele zamieszkali:

*w blokach niskich 0,10 zł/m2/m-c,

*w blokach wysokich 0,11 zł/m2/m-c.

 • Pozostali użytkownicy mieszkań zgodnie z załącznikiem nr 1. Czytaj

Odrębni właściciele mieszkań płacą podatki lokalne od niepodzielonego mienia Spółdzielni. Pozostali właściciele i użytkownicy mieszkań płacą podatek za mienie wspólne oraz znajdujące się w nieruchomości, którą zamieszkują.

Stawki obowiązują od 1 stycznia 2020 r.

2. EKSPLOATACJA

Zmiany w opłacie eksploatacyjnej związane są, przede wszystkim ze znacznym wzrostem płacy minimalnej, która od 2020 roku wynosić będzie 2.600 zł, zgodnie z Rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 10 września 2019 r. w sprawie wysokości minimalnego wynagrodzenia za pracę oraz wysokości minimalnej stawki godzinowej w 2020 r. Podwyżka płacy minimalnej, jako jednego z podstawowych składników cenotwórczych, powoduje wzrost cen wszystkich usług, robót, materiałów oraz wzrost cen mediów. Zaistniała sytuacji niesie ze sobą konkretne skutki finansowe w postaci konieczności urealnienia opłaty eksploatacyjnej. I tak:

 • dla członków Spółdzielni, zmiana stawki eksploatacyjnej według załącznika nr 2, Czytaj
 • dla osób niebędących członkami Spółdzielni, zmiana stawki eksploatacyjnej według załącznika nr 2. Czytaj

Stawki obowiązują od 1 kwietnia 2020 r.

3. REMONTY

Zmiana stawki na fundusz remontowy nieruchomości wynika z konieczności zapewnienia należytego utrzymania budynków i instalacji wewnętrznej oraz mienia wspólnego. Potrzeby remontowe dla poszczególnych nieruchomości są różne, a stan środków finansowych na funduszu remontowym jest uzależniony od wielkości nieruchomości. I tak:

 • zmiana stawki remontowej dla nieruchomości według załącznika nr 3, Czytaj
 • zmiana stawki 0,10 zł/m2/m-c na stawkę 0,15 zł/m2/m-c z przeznaczeniem na remont zasobów wspólnych Spółdzielni, tj. dróg, chodników, terenów sportowych i rekreacyjnych oraz parkingów.

Stawki obowiązują od 1 kwietnia 2020 r.

4. EKSPLOATACJA DŹWIGÓW

Od dnia 1 stycznia 2020 roku będą obowiązywać nowe wymagania dla użytkowników dźwigów osobowych, określone w Rozporządzeniu Ministerstwa Przedsiębiorczości i Technologii w sprawie warunków technicznych dozoru technicznego w zakresie eksploatacji, napraw i modernizacji urządzeń transportu bliskiego, które zostało opublikowane w Dzienniku Urzędowym 21 listopada 2018 r. Przepisy o których mowa dotyczą wykonywania odpowiednich badań, tzn. resursu urządzeń, czyli określenia parametrów granicznych stosowanych do oceny ich stanu technicznego.

Zmiana stawki dla poszczególnych bloków wynosi:

 • bl. 201, 202, 203 – zmiana stawki z 0,30 zł/m2/m-c na 0,36 zł/m2/m-c,
 • bl. 261 – zmiana stawki z 0,30 zł/m2/m-c na 0,36 zł/m2/m-c,
 • bl. 263, 264 – zmiana stawki z 0,30 zł/m2/m-c na 0,36 zł/m2/m-c,
 • bl. 265 – zmiana stawki z 0,30 zł/m2/m-c na 0,35 zł/m2/m-c,
 • bl. 266 – zmiana stawki z 0,30 zł/m2/m-c na 0,32 zł/m2/m-c,
 • bl. 267, 268, 269 – zmiana stawki z 0,30 zł/m2/m-c na 0,36 zł/m2/m-c,
 • bl. 270, 271, 272 – zmiana stawki z 0,30 zł/m2/m-c na 0,35 zł/m2/m-c,
 • bl. 273, 274, 275 – zmiana stawki z 0,30 zł/m2/m-c na 0,35 zł/m2/m-c,
 • bl. 276 – zmiana stawki z 0,30 zł/m2/m-c na 0,31 zł/m2/m-c,
 • bl. 277 – zmiana stawki z 0,30 zł/m2/m-c na 0,38 zł/m2/m-c,
 • bl. 278 – zmiana stawki z 0,30 zł/m2/m-c na 0,38 zł/m2/m-c,
 • bl. 279 – zmiana stawki z 0,30 zł/m2/m-c na 0,38 zł/m2/m-c.

Stawki obowiązują od 1 kwietnia 2020 r.

5. SZCZELNOŚĆ GAZU I WENTYLACJA

Zmiana stawki za sprawdzenie szczelności instalacji gazowej oraz wentylacji z 2,50 zł/lokal/m-c na 2,60 zł/lokal/m-c.

Stawka obowiązuje od 1 kwietnia 2020 r.

6. KONSERWACJA DOMOFONÓW

Zmiana stawki za konserwację domofonów z 1,34 zł/lokal/m-c na 1,40 zł/lokal/m-c.

Stawka obowiązuje od 1 kwietnia 2020 r.

7. WODOMIERZE

Zmiana stawki za odczyt wodomierzy z 1,50 zł/lokal/m-c na 1,60 zł/lokal/m-c.

Stawka obowiązuje od 1 kwietnia 2020 r.

8. OPŁATA ZA ROZLICZENIE C.O.

 • zmiana stawki za rozliczenie c.o. dla mieszkań wyposażonych w podzielniki elektroniczne z odczytem radiowym z 0,49 zł/grzejnik/m-c na 0,51 zł/grzejnik/m-c,
 • zmiana stawki za rozliczenie c.o. dla mieszkań wyposażonych w podzielniki elektroniczne bez odczytu radiowego z 0,87 zł/grzejnik/m-c na 0,90 zł/grzejnik/m-c.

Stawka obowiązuje od 1 kwietnia 2020 r.

9. OPŁATA ZA GAZ

Zmiana stawek za zużycie gazu w blokach bez gazomierzy wynosi:

 • bl. 277 – zmiana stawki z 6,50 zł/os./m-c na 5,00 zł/os./m-c,
 • bl. 278 – zmiana stawki z 4,00 zł/os./m-c na 3,50 zł/os./m-c,
 • bl. 286 – zmiana stawki z 4,00 zł/os./m-c na 3,00 zł/os./m-c,
 • bl. 287 – zmiana stawki z 5,00 zł/os./m-c na 4,00 zł/os./m-c,
 • bl. 288 – zmiana stawki z 7,50 zł/os./m-c na 6,00 zł/os./m-c,

Stawki obowiązują od dnia 1 kwietnia 2020 r.

Zgodnie z art. 5 ust. 2 Ustawy o spółdzielniach mieszkaniowych przychody z własnej działalności, Spółdzielnia przeznacza na pokrycie kosztów w zakresie obciążającym członków Spółdzielni.

Wszystkie stawki mają charakter zaliczkowy.

Zarząd Spółdzielni Mieszkaniowej „Retkinia-Południe” przypomina o przestrzeganiu zasad segregowania odpadów komunalnych. W przypadku stwierdzenia przez organ kontrolujący pomieszania różnych typów odpadów ze sobą, zbiórka będzie potraktowana, jako nieselektywna, co spowoduje zgodnie z Uchwałą Rady Miejskiej w Łodzi podwyższenie opłaty do wysokości 48 zł na osobę od następnego miesiąca. Powyższą opłatą zostaną obciążeni wszyscy mieszkańcy Spółdzielni.

Segregację odpadów należy prowadzić zgodnie z instrukcją wywieszoną w gablotach
na klatkach schodowych.

 


 

ZAWIADOMIENIE z dnia 12.11.2019

o zmianie wysokości opłaty za mieszkanie
w Spółdzielni Mieszkaniowej „Retkinia – Południe” w 2019 roku.

Na podstawie art. 4 pkt 71 Ustawy o spółdzielniach mieszkaniowych (Dz.U. 2003 r. Nr 119 poz. 1116 z późn. zm.), Zarząd Spółdzielni Mieszkaniowej „Retkinia – Południe” zawiadamia o zmianie wysokości opłaty za użytkowanie mieszkania. Zmiana została zatwierdzona Uchwałą nr 31/2019 Rady Nadzorczej Spółdzielni Mieszkaniowej „Retkinia – Południe” z dnia 12 listopada 2019 r.

Zmianie ulega wysokość następującego składnika czynszu:

1. ŚMIECI

Podstawą zmiany stawki jest Uchwała nr XV/643/19 Rady Miejskiej w Łodzi z dnia 16 października 2019 r. w sprawie wyboru metody ustalania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, ustalania stawki tej opłaty dla nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy oraz ustalania stawki opłaty za pojemnik lub worek przeznaczony do zbierania odpadów komunalnych.

W związku z tym:

 • ustala się miesięczną stawkę opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi w wysokości 24 zł za jednego mieszkańca przy selektywnej zbiórce odpadów.

Stawka obowiązuje od 1 grudnia 2019 r.

Zarząd Spółdzielni Mieszkaniowej „Retkinia-Południe” przypomina o przestrzeganiu zasad segregowania odpadów komunalnych. W przypadku stwierdzenia przez organ kontrolujący pomieszania różnych typów odpadów ze sobą, zbiórka będzie potraktowana jako nieselektywna, co spowoduje zgodnie z Uchwałą Rady Miejskiej w Łodzi podwyższenie opłaty do wysokości 48 zł na osobę od następnego miesiąca. Powyższą opłatą zostaną obciążeni wszyscy mieszkańcy Spółdzielni.

Segregację odpadów należy prowadzić zgodnie z instrukcją wywieszoną w gablotach na klatce schodowej.

 


 

ZAWIADOMIENIE z dnia 16.04.2019

o zmianie wysokości niektórych opłat za mieszkanie w Spółdzielni Mieszkaniowej „Retkinia – Południe” w 2019 roku.

Na podstawie art. 4 pkt 7 Ustawy o spółdzielniach mieszkaniowych (Dz.U. 2003 r. Nr 119 poz. 1116 z późn. zm.) Zarząd Spółdzielni Mieszkaniowej „Retkinia – Południe” zawiadamia o zmianie wysokości niektórych opłat za użytkowanie mieszkań. Zmiany zostały zatwierdzone Uchwałą nr 11/2019 Rady Nadzorczej Spółdzielni Mieszkaniowej „Retkinia – Południe” z dnia 16 kwietnia 2019 r.

Zmianie ulega wysokość następujących opłat:

 1. OPŁATA ZA GAZ

Zmiana stawek opłat związanych z zużyciem gazu w blokach bez gazomierzy wynosi:

 • bl. 277 – zmiana stawki z 8,00 zł/os./m-c na 6,50 zł/os./m-c,
 • bl. 278 – zmiana stawki z 5,00 zł/os./m-c na 4,00 zł/os./m-c,
 • bl. 279 – zmiana stawki z 5,00 zł/os./m-c na 4,50 zł/os./m-c,
 • bl. 285 – zmiana stawki z 6,99 zł/os./m-c na 6,00 zł/os./m-c,
 • bl. 286 – zmiana stawki z 5,00 zł/os./m-c na 4,00 zł/os./m-c,
 • bl. 287 – zmiana stawki z 7,00 zł/os./m-c na 5,00 zł/os./m-c,
 • bl. 288 – zmiana stawki z 9,00 zł/os./m-c na 7,50 zł/os./m-c.

Stawki obowiązują od dnia 1 sierpnia 2019 r.

2. STAWKI ZA C.O.

Stawki za centralne ogrzewania dla lokali nieopomiarowanych wg. załącznika nr 1. Czytaj

Stawki obowiązują od 1 sierpnia 2019 r.

 


 

OGŁOSZENIE z dnia 16.10.2019

Spółdzielnia Mieszkaniowa „Retkinia-Południe” informuje, że

posiada wolne miejsca postojowe na strzeżonych parkingach przy:

ul. Popiełuszki 21A

Szczegółowe informacje w siedzibie Spółdzielni pok. 14 i pod nr telefonu: (42) 686-77-37, (42) 687-19-97 wew. 28