42 686 77 37
42 686 77 37
42 686 77 37

OGŁOSZENIE, z dnia 19.08.2020

Rada Nadzorcza

Spółdzielni Mieszkaniowej „Retkinia-Południe”

z siedzibą przy ul. Armii Krajowej 32, 94-046 Łódź

zaprasza uprawnione podmioty do składania ofert

na badanie sprawozdań finansowych Spółdzielni za rok 2020, 2021 i 2022

1. Przedmiot zamówienia

Przedmiot zamówienia obejmuje badanie sprawozdania finansowego za rok 2020, 2021 i 2022 oraz sporządzenie pisemnej opinii wraz z raportem.

2. Warunki i wymagania od Wykonawcy:

a. Biegły rewident po przedłożeniu opinii i raportu badania będzie zobowiązany do udziału w posiedzeniu Rady Nadzorczej podczas oceny sprawozdania finansowego w celu złożenia stosownych wyjaśnień i informacji.

b. Podmiot spełnia warunki określone ustawą z 11 maja 2017 r. o biegłych rewidentach, firmach audytorskich oraz nadzorze publicznym (Dz. U. z 2017 r. poz. 1089).

c. Wskazanie metod i określenie harmonogramu badania sprawozdania finansowego.

d. Posiadanie doświadczenia zawodowego w zakresie badania sprawozdań spółdzielni mieszkaniowych.

e. Określenie ceny netto za przeprowadzenie badania.

3. Termin i miejsce składania ofert:

Pisemne oferty należy składać w zamkniętych kopertach z dopiskiem „Oferta na badanie sprawozdań finansowych za rok 2020, 2021 i 2022” w terminie do 11 września 2020 r. do godziny 14:00 w sekretariacie Spółdzielni, pokój nr 9.

Czytaj

 


ZAWIADOMIENIE z dnia 09.07.2020

Zarząd Spółdzielni Mieszkaniowej „Retkinia-Południe” w Łodzi informuje, że posiada wolne lokale użytkowe w zasobach Spółdzielni:
 1. Lokal użytkowy w pawilonie handlowym nr 101 przy ul. Armii Krajowej 32 w Łodzi , o powierzchni 71,00 m2 na I piętrze, wyposażony w instalacje wodno-kanalizacyjną oraz elektryczną, WC
 1. Lokal użytkowy w pawilonie handlowym nr 101 przy ul. Armii Krajowej 32 w Łodzi, o powierzchni 4,76 m2 na I piętrze, wyposażony w instalacje elektryczną z dostępem do wspólnego WC.
 1. Lokal użytkowy w pawilonie handlowym nr 101 przy ul. Armii Krajowej 32 w Łodzi, o powierzchni 38,39 m2 na I piętrze, wyposażony w instalacje wodno-kanalizacyjną oraz elektryczną, z dostępem do wspólnego WC
 1. Lokal użytkowy w kompleksie magazynowym przy ul. Popiełuszki 21a o powierzchni 88 m2 oraz wiatę o powierzchni 270 m2 na terenie tego samego kompleksu, wyposażony w instalacje elektryczną, z dostępem do wspólnego WC
Szczegóły dostępne w „Regulaminie najmu lokali użytkowych, dzierżawy terenu oraz udostępniania powierzchni wspólnych w Spółdzielni Mieszkaniowej „Retkinia-Południe” w Łodzi”.

 


ZAWIADOMIENIE z dnia 22.04.2020

o zmianie wysokości opłaty za mieszkanie w Spółdzielni Mieszkaniowej „Retkinia – Południe” w 2020 roku.

Na podstawie art. 4 pkt 7 Ustawy o spółdzielniach mieszkaniowych (Dz. U. 2003 r. Nr 119 poz. 1116 z późn. zm.) Zarząd Spółdzielni Mieszkaniowej „Retkinia – Południe” zawiadamia o zmianie wysokości opłaty za użytkowanie mieszkania. Zmiana została zatwierdzona Uchwałą nr 14/2020 Rady Nadzorczej Spółdzielni Mieszkaniowej „Retkinia – Południe” z dnia 21 kwietnia 2020 r.

Zmianie ulega wysokość następującego składnika czynszu:

1. STAWKI ZA CENTRALNE OGRZEWANIE

Stawki za centralne ogrzewania dla lokali nieopomiarowanych wg. załącznika nr 1. Czytaj

Stawki obowiązują od 1 sierpnia 2020 r.

 


OGŁOSZENIE z dnia 25.03.2020

Zarząd Spółdzielni Mieszkaniowej „Retkinia-Południe” informuje, że wszelka korespondencja i zawiadomienia do lokatorów będą dostarczane do skrzynek pocztowych.

 


 

ZAWIADOMIENIE z dnia 11.12.2019

o zmianie wysokości niektórych opłat za mieszkanie w Spółdzielni Mieszkaniowej „Retkinia – Południe” w 2020 roku.

 

Na podstawie art. 4 pkt 7 i 71 Ustawy o spółdzielniach mieszkaniowych (Dz. U. 2003 r. Nr 119 poz. 1116 z późn. zm.), Zarząd Spółdzielni Mieszkaniowej „Retkinia – Południe” zawiadamia o zmianie wysokości niektórych opłat za użytkowanie mieszkań. Zmiany zostały zatwierdzone Uchwałą nr 34/2019 Rady Nadzorczej Spółdzielni Mieszkaniowej „Retkinia – Południe” z dnia 10 grudnia 2019 r.

Zmianie ulega wysokość następujących opłat:

1. PODATKI LOKALNE

Podstawą zmiany stawek jest Uchwała nr XV/640/19 Rady Miejskiej w Łodzi z dnia 16 października 2019 r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości.

Ustalenie podatków lokalnych:

 • Odrębni właściciele zamieszkali:

*w blokach niskich 0,10 zł/m2/m-c,

*w blokach wysokich 0,11 zł/m2/m-c.

 • Pozostali użytkownicy mieszkań zgodnie z załącznikiem nr 1. Czytaj

Odrębni właściciele mieszkań płacą podatki lokalne od niepodzielonego mienia Spółdzielni. Pozostali właściciele i użytkownicy mieszkań płacą podatek za mienie wspólne oraz znajdujące się w nieruchomości, którą zamieszkują.

Stawki obowiązują od 1 stycznia 2020 r.

2. EKSPLOATACJA

Zmiany w opłacie eksploatacyjnej związane są, przede wszystkim ze znacznym wzrostem płacy minimalnej, która od 2020 roku wynosić będzie 2.600 zł, zgodnie z Rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 10 września 2019 r. w sprawie wysokości minimalnego wynagrodzenia za pracę oraz wysokości minimalnej stawki godzinowej w 2020 r. Podwyżka płacy minimalnej, jako jednego z podstawowych składników cenotwórczych, powoduje wzrost cen wszystkich usług, robót, materiałów oraz wzrost cen mediów. Zaistniała sytuacji niesie ze sobą konkretne skutki finansowe w postaci konieczności urealnienia opłaty eksploatacyjnej. I tak:

 • dla członków Spółdzielni, zmiana stawki eksploatacyjnej według załącznika nr 2, Czytaj
 • dla osób niebędących członkami Spółdzielni, zmiana stawki eksploatacyjnej według załącznika nr 2. Czytaj

Stawki obowiązują od 1 kwietnia 2020 r.

3. REMONTY

Zmiana stawki na fundusz remontowy nieruchomości wynika z konieczności zapewnienia należytego utrzymania budynków i instalacji wewnętrznej oraz mienia wspólnego. Potrzeby remontowe dla poszczególnych nieruchomości są różne, a stan środków finansowych na funduszu remontowym jest uzależniony od wielkości nieruchomości. I tak:

 • zmiana stawki remontowej dla nieruchomości według załącznika nr 3, Czytaj
 • zmiana stawki 0,10 zł/m2/m-c na stawkę 0,15 zł/m2/m-c z przeznaczeniem na remont zasobów wspólnych Spółdzielni, tj. dróg, chodników, terenów sportowych i rekreacyjnych oraz parkingów.

Stawki obowiązują od 1 kwietnia 2020 r.

4. EKSPLOATACJA DŹWIGÓW

Od dnia 1 stycznia 2020 roku będą obowiązywać nowe wymagania dla użytkowników dźwigów osobowych, określone w Rozporządzeniu Ministerstwa Przedsiębiorczości i Technologii w sprawie warunków technicznych dozoru technicznego w zakresie eksploatacji, napraw i modernizacji urządzeń transportu bliskiego, które zostało opublikowane w Dzienniku Urzędowym 21 listopada 2018 r. Przepisy o których mowa dotyczą wykonywania odpowiednich badań, tzn. resursu urządzeń, czyli określenia parametrów granicznych stosowanych do oceny ich stanu technicznego.

Zmiana stawki dla poszczególnych bloków wynosi:

 • bl. 201, 202, 203 – zmiana stawki z 0,30 zł/m2/m-c na 0,36 zł/m2/m-c,
 • bl. 261 – zmiana stawki z 0,30 zł/m2/m-c na 0,36 zł/m2/m-c,
 • bl. 263, 264 – zmiana stawki z 0,30 zł/m2/m-c na 0,36 zł/m2/m-c,
 • bl. 265 – zmiana stawki z 0,30 zł/m2/m-c na 0,35 zł/m2/m-c,
 • bl. 266 – zmiana stawki z 0,30 zł/m2/m-c na 0,32 zł/m2/m-c,
 • bl. 267, 268, 269 – zmiana stawki z 0,30 zł/m2/m-c na 0,36 zł/m2/m-c,
 • bl. 270, 271, 272 – zmiana stawki z 0,30 zł/m2/m-c na 0,35 zł/m2/m-c,
 • bl. 273, 274, 275 – zmiana stawki z 0,30 zł/m2/m-c na 0,35 zł/m2/m-c,
 • bl. 276 – zmiana stawki z 0,30 zł/m2/m-c na 0,31 zł/m2/m-c,
 • bl. 277 – zmiana stawki z 0,30 zł/m2/m-c na 0,38 zł/m2/m-c,
 • bl. 278 – zmiana stawki z 0,30 zł/m2/m-c na 0,38 zł/m2/m-c,
 • bl. 279 – zmiana stawki z 0,30 zł/m2/m-c na 0,38 zł/m2/m-c.

Stawki obowiązują od 1 kwietnia 2020 r.

5. SZCZELNOŚĆ GAZU I WENTYLACJA

Zmiana stawki za sprawdzenie szczelności instalacji gazowej oraz wentylacji z 2,50 zł/lokal/m-c na 2,60 zł/lokal/m-c.

Stawka obowiązuje od 1 kwietnia 2020 r.

6. KONSERWACJA DOMOFONÓW

Zmiana stawki za konserwację domofonów z 1,34 zł/lokal/m-c na 1,40 zł/lokal/m-c.

Stawka obowiązuje od 1 kwietnia 2020 r.

7. WODOMIERZE

Zmiana stawki za odczyt wodomierzy z 1,50 zł/lokal/m-c na 1,60 zł/lokal/m-c.

Stawka obowiązuje od 1 kwietnia 2020 r.

8. OPŁATA ZA ROZLICZENIE C.O.

 • zmiana stawki za rozliczenie c.o. dla mieszkań wyposażonych w podzielniki elektroniczne z odczytem radiowym z 0,49 zł/grzejnik/m-c na 0,51 zł/grzejnik/m-c,
 • zmiana stawki za rozliczenie c.o. dla mieszkań wyposażonych w podzielniki elektroniczne bez odczytu radiowego z 0,87 zł/grzejnik/m-c na 0,90 zł/grzejnik/m-c.

Stawka obowiązuje od 1 kwietnia 2020 r.

9. OPŁATA ZA GAZ

Zmiana stawek za zużycie gazu w blokach bez gazomierzy wynosi:

 • bl. 277 – zmiana stawki z 6,50 zł/os./m-c na 5,00 zł/os./m-c,
 • bl. 278 – zmiana stawki z 4,00 zł/os./m-c na 3,50 zł/os./m-c,
 • bl. 286 – zmiana stawki z 4,00 zł/os./m-c na 3,00 zł/os./m-c,
 • bl. 287 – zmiana stawki z 5,00 zł/os./m-c na 4,00 zł/os./m-c,
 • bl. 288 – zmiana stawki z 7,50 zł/os./m-c na 6,00 zł/os./m-c,

Stawki obowiązują od dnia 1 kwietnia 2020 r.

Zgodnie z art. 5 ust. 2 Ustawy o spółdzielniach mieszkaniowych przychody z własnej działalności, Spółdzielnia przeznacza na pokrycie kosztów w zakresie obciążającym członków Spółdzielni.

Wszystkie stawki mają charakter zaliczkowy.

Zarząd Spółdzielni Mieszkaniowej „Retkinia-Południe” przypomina o przestrzeganiu zasad segregowania odpadów komunalnych. W przypadku stwierdzenia przez organ kontrolujący pomieszania różnych typów odpadów ze sobą, zbiórka będzie potraktowana, jako nieselektywna, co spowoduje zgodnie z Uchwałą Rady Miejskiej w Łodzi podwyższenie opłaty do wysokości 48 zł na osobę od następnego miesiąca. Powyższą opłatą zostaną obciążeni wszyscy mieszkańcy Spółdzielni.

Segregację odpadów należy prowadzić zgodnie z instrukcją wywieszoną w gablotach
na klatkach schodowych.

 


 

ZAWIADOMIENIE z dnia 12.11.2019

o zmianie wysokości opłaty za mieszkanie
w Spółdzielni Mieszkaniowej „Retkinia – Południe” w 2019 roku.

Na podstawie art. 4 pkt 71 Ustawy o spółdzielniach mieszkaniowych (Dz.U. 2003 r. Nr 119 poz. 1116 z późn. zm.), Zarząd Spółdzielni Mieszkaniowej „Retkinia – Południe” zawiadamia o zmianie wysokości opłaty za użytkowanie mieszkania. Zmiana została zatwierdzona Uchwałą nr 31/2019 Rady Nadzorczej Spółdzielni Mieszkaniowej „Retkinia – Południe” z dnia 12 listopada 2019 r.

Zmianie ulega wysokość następującego składnika czynszu:

1. ŚMIECI

Podstawą zmiany stawki jest Uchwała nr XV/643/19 Rady Miejskiej w Łodzi z dnia 16 października 2019 r. w sprawie wyboru metody ustalania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, ustalania stawki tej opłaty dla nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy oraz ustalania stawki opłaty za pojemnik lub worek przeznaczony do zbierania odpadów komunalnych.

W związku z tym:

 • ustala się miesięczną stawkę opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi w wysokości 24 zł za jednego mieszkańca przy selektywnej zbiórce odpadów.

Stawka obowiązuje od 1 grudnia 2019 r.

Zarząd Spółdzielni Mieszkaniowej „Retkinia-Południe” przypomina o przestrzeganiu zasad segregowania odpadów komunalnych. W przypadku stwierdzenia przez organ kontrolujący pomieszania różnych typów odpadów ze sobą, zbiórka będzie potraktowana jako nieselektywna, co spowoduje zgodnie z Uchwałą Rady Miejskiej w Łodzi podwyższenie opłaty do wysokości 48 zł na osobę od następnego miesiąca. Powyższą opłatą zostaną obciążeni wszyscy mieszkańcy Spółdzielni.

Segregację odpadów należy prowadzić zgodnie z instrukcją wywieszoną w gablotach na klatce schodowej.

 


 

ZAWIADOMIENIE z dnia 16.04.2019

o zmianie wysokości niektórych opłat za mieszkanie w Spółdzielni Mieszkaniowej „Retkinia – Południe” w 2019 roku.

Na podstawie art. 4 pkt 7 Ustawy o spółdzielniach mieszkaniowych (Dz.U. 2003 r. Nr 119 poz. 1116 z późn. zm.) Zarząd Spółdzielni Mieszkaniowej „Retkinia – Południe” zawiadamia o zmianie wysokości niektórych opłat za użytkowanie mieszkań. Zmiany zostały zatwierdzone Uchwałą nr 11/2019 Rady Nadzorczej Spółdzielni Mieszkaniowej „Retkinia – Południe” z dnia 16 kwietnia 2019 r.

Zmianie ulega wysokość następujących opłat:

 1. OPŁATA ZA GAZ

Zmiana stawek opłat związanych z zużyciem gazu w blokach bez gazomierzy wynosi:

 • bl. 277 – zmiana stawki z 8,00 zł/os./m-c na 6,50 zł/os./m-c,
 • bl. 278 – zmiana stawki z 5,00 zł/os./m-c na 4,00 zł/os./m-c,
 • bl. 279 – zmiana stawki z 5,00 zł/os./m-c na 4,50 zł/os./m-c,
 • bl. 285 – zmiana stawki z 6,99 zł/os./m-c na 6,00 zł/os./m-c,
 • bl. 286 – zmiana stawki z 5,00 zł/os./m-c na 4,00 zł/os./m-c,
 • bl. 287 – zmiana stawki z 7,00 zł/os./m-c na 5,00 zł/os./m-c,
 • bl. 288 – zmiana stawki z 9,00 zł/os./m-c na 7,50 zł/os./m-c.

Stawki obowiązują od dnia 1 sierpnia 2019 r.

2. STAWKI ZA C.O.

Stawki za centralne ogrzewania dla lokali nieopomiarowanych wg. załącznika nr 1. Czytaj

Stawki obowiązują od 1 sierpnia 2019 r.

 


 

OGŁOSZENIE z dnia 16.10.2019

Spółdzielnia Mieszkaniowa „Retkinia-Południe” informuje, że

posiada wolne miejsca postojowe na strzeżonych parkingach przy:

ul. Popiełuszki 21A

Szczegółowe informacje w siedzibie Spółdzielni pok. 14 i pod nr telefonu: (42) 686-77-37, (42) 687-19-97 wew. 28