42 686 77 37
42 686 77 37
42 686 77 37

KOMUNIKATY

OGŁOSZENIE z dnia 15.10.2019

RADA NADZORCZA SPÓŁDZIELNI MIESZKANIOWEJ „RETKINIA-POŁUDNIE”  Z SIEDZIBĄ W ŁODZI PRZY UL. ARMII KRAJOWEJ 32  OGŁASZA KONKURS NA STANOWISKO PREZESA ZARZĄDU

 

KANDYDAT PRZYSTĘPUJĄCY DO KONKURSU POWINIEN SPEŁNIAĆ NASTĘPUJĄCE WARUNKI:
1. Wykształcenie wyższe, preferowane ekonomiczne, techniczne lub z zakresu zarządzania.
2. Wymagany, co najmniej 10-letni staż pracy w tym, co najmniej 5 lat na stanowisku kierowniczym w spółdzielni mieszkaniowej.
3. Znajomość przepisów prawa spółdzielczego, w szczególności Ustawy o spółdzielniach mieszkaniowych.
4. Znajomość procedur spółdzielczych, administracyjnych, prawa budowlanego i przepisów techniczno-budowlanych.
5. Znajomość zagadnień techniczno-eksploatacyjnych i remontowych w zasobach spółdzielczych oraz związanych z tym postępowań przetargowych i administracyjnych.
6. Znajomość problematyki spółdzielni mieszkaniowych.
7. Znajomość w zakresie opracowania finansowych planów krótko i długoterminowych oraz nadzoru nad ich realizacją z uwzględnieniem specyfiki spółdzielni mieszkaniowych.
8. Umiejętność analizowania występujących bieżących i przewidywanych perspektywicznych wewnętrznych i zewnętrznych niekorzystnych warunków mających wpływ na działalność spółdzielni i podejmowanie działań dla uniknięcia bądź ograniczenia ich skutków.
9. Znajomość oprogramowania komputerowego, w tym programów WORD i EXCEL.
10. Posiadanie pełnej zdolności do czynności prawnych i korzystanie z pełni praw publicznych.
11. Niekaralność za umyślne przestępstwo, w tym przestępstwo skarbowe.
12. Umiejętność kierowania zespołem i zarządzania zasobami ludzkimi.

WYMAGANE DOKUMENTY:
1. CV z informacjami zawierającymi dane osobowe kandydata ( w tym numer telefonu i adres e-mail).
2. Kserokopia dyplomu.
3. Kserokopia dokumentów potwierdzająca minimum 10-letni staż pracy w tym, co najmniej 5 lat na stanowisku kierowniczym w spółdzielni mieszkaniowej.
4. Kserokopia innych dokumentów potwierdzających przygotowanie do wykonywania funkcji, w tym uprawnienia zarządcy nieruchomości.
5. Oświadczenie w sprawie przetwarzania danych osobowych kandydata dla potrzeb rekrutacji. Treść oświadczenia jest dostępna w sekretariacie Spółdzielni lub na niniejszej stronie internetowej: oświadczenie
6. Oświadczenie o posiadaniu pełnej zdolności do czynności prawnych i korzystaniu z pełni praw publicznych.
7. Oświadczenie o niekaralności za umyślne przestępstwo, w tym przestępstwo skarbowe.
8. Oświadczenie o braku pokrewieństwa lub powinowactwa w linii prostej i w drugim stopniu linii bocznej z członkami Rady Nadzorczej i niepozostawaniu w związku małżeńskim z członkiem Rady Nadzorczej.
9. Oświadczenie o niepozostawaniu w sporze sądowym ze Spółdzielnią.
10. Oświadczenie, że nie zajmuje się interesami konkurencyjnymi wobec Spółdzielni, a w szczególności uczestniczy, jako wspólnik lub członek władz przedsiębiorców prowadzących działalność konkurencyjną wobec Spółdzielni.

TRYB ZGŁASZANIA OFERT:
Osoby zainteresowane ofertą prosimy o dostarczenie swojego CV oraz wymaganych dokumentów w zamkniętej kopercie do sekretariatu Spółdzielni Mieszkaniowej „Retkinia-Południe” w Łodzi, ul. Armii Krajowej 32 w nieprzekraczalnym terminie do 20 listopada 2019 r., do godziny 14:00. Na kopercie należy zamieścić napis” Konkurs na stanowisko Prezesa Zarządu Spółdzielni Mieszkaniowej „Retkinia-Południe”.

Zgłoszenia niespełniające wymagań określonych w niniejszym ogłoszeniu, bądź złożone po upływie terminu do składania zgłoszeń, nie będą rozpatrywane.

Powołanie na stanowisko Prezesa Zarządu Spółdzielni Mieszkaniowej „Retkinia-Południe” nastąpi po rozstrzygnięciu konkursu, ze skutkiem od dnia 1 kwietnia 2020 r.

Rada Nadzorcza SM „Retkinia-Południe” zastrzega sobie prawo unieważnienia konkursu bez podania przyczyn i jednocześnie informuje, że po przeprowadzeniu konkursu na prośbę zainteresowanego, zwróci nadesłane dokumenty.


ZAWIADOMIENIE z dnia 16.04.2019

o zmianie wysokości niektórych opłat za mieszkanie w Spółdzielni Mieszkaniowej „Retkinia – Południe” w 2019 roku.

Na podstawie art. 4 pkt 7 Ustawy o spółdzielniach mieszkaniowych (Dz.U. 2003 r. Nr 119 poz. 1116 z późn. zm.) Zarząd Spółdzielni Mieszkaniowej „Retkinia – Południe” zawiadamia o zmianie wysokości niektórych opłat za użytkowanie mieszkań. Zmiany zostały zatwierdzone Uchwałą nr 11/2019 Rady Nadzorczej Spółdzielni Mieszkaniowej „Retkinia – Południe” z dnia 16 kwietnia 2019 r.

Zmianie ulega wysokość następujących opłat:

  1. OPŁATA ZA GAZ

Zmiana stawek opłat związanych z zużyciem gazu w blokach bez gazomierzy wynosi:

  • bl. 277 – zmiana stawki z 8,00 zł/os./m-c na 6,50 zł/os./m-c,
  • bl. 278 – zmiana stawki z 5,00 zł/os./m-c na 4,00 zł/os./m-c,
  • bl. 279 – zmiana stawki z 5,00 zł/os./m-c na 4,50 zł/os./m-c,
  • bl. 285 – zmiana stawki z 6,99 zł/os./m-c na 6,00 zł/os./m-c,
  • bl. 286 – zmiana stawki z 5,00 zł/os./m-c na 4,00 zł/os./m-c,
  • bl. 287 – zmiana stawki z 7,00 zł/os./m-c na 5,00 zł/os./m-c,
  • bl. 288 – zmiana stawki z 9,00 zł/os./m-c na 7,50 zł/os./m-c.

Stawki obowiązują od dnia 1 sierpnia 2019 r.

2. STAWKI ZA C.O.

Stawki za centralne ogrzewania dla lokali nieopomiarowanych wg. załącznika nr 1. Czytaj

Stawki obowiązują od 1 sierpnia 2019 r.


 

OGŁOSZENIE z dnia 19.02.2019

NIE DOTYCZY BLOKÓW Z WYKUPIONYM GRUNTEM

S.M. Retkinia-Południe” informuje, że zgodnie z art. 74 ustawy z dnia 21.08.1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz.U.2015.1774 ze zm.), istnieje możliwość zastosowania bonifikaty w opłacie z tytułu wieczystego użytkowania gruntów. Bonifikata uzależniona jest od dochodu miesięcznego na członka rodziny, który nie powinien przekroczyć 50% średniego wynagrodzenia w gospodarce narodowej w 2018r. ogłaszanego przez Prezesa GUS (jest to kwota 2.292,52 zł brutto na jednego członka rodziny miesięcznie).

Za pośrednictwem Spółdzielni uzyskują bonifikatę osoby posiadające spółdzielcze prawo do lokalu (lokatorskie lub własnościowe). Osoby, które uzyskały prawo odrębnej własności (podpisały akt notarialny), mogą uzyskać bonifikatę w Łódzkim Centrum Kontaktu z Mieszkańcami, Łódź, ul. Piotrkowska 110 (wejście od Pasażu Schillera).

Wnioski o udzielenie bonifikaty wraz z PIT-em za rok 2018 potwierdzającym osiągane dochody, należy składać w dziale czynszów pok. nr 14 do dnia 26.02.2019 r.


 

OGŁOSZENIE z dnia 12.12.2018

o zmianie wysokości niektórych opłat za mieszkanie w Spółdzielni Mieszkaniowej „Retkinia – Południe” w 2019 roku.

Na podstawie art. 4 pkt 71 Ustawy o spółdzielniach mieszkaniowych (Dz.U. 2003 r. Nr 119 poz. 1116 z późn. zm.) Zarząd Spółdzielni Mieszkaniowej „Retkinia – Południe” zawiadamia o zmianie wysokości niektórych opłat za użytkowanie mieszkań. Zmiany zostały zatwierdzone Uchwałą nr 35/2018 Rady Nadzorczej Spółdzielni Mieszkaniowej „Retkinia – Południe” z dnia 11 grudnia 2018 r.

Zmianie ulega wysokość następujących opłat:

1. ŚMIECI
Podstawą zmiany stawki jest Uchwała nr I/29/18 Rady Miejskiej w Łodzi z dnia 28 listopada 2018 r. zmieniająca uchwałę w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, ustalenia stawki tej opłaty dla nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy oraz ustalenia stawki opłaty za pojemnik z odpadami komunalnymi dla nieruchomości, na których nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady komunalne.
W związku z tym:
• ustala się miesięczną stawkę opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi w wysokości
13 zł za jednego mieszkańca przy selektywnej zbiórce odpadów.
Stawka obowiązuje od 1 stycznia 2019 r.

Zarząd Spółdzielni Mieszkaniowej „Retkinia-Południe” przypomina o przestrzeganiu zasad segregowania odpadów komunalnych. W przypadku stwierdzenia pomieszania różnych typów odpadów ze sobą, zbiórka będzie potraktowana jako nieselektywna, co spowoduje podwyższenie opłaty. Segregację odpadów należy prowadzić zgodnie z instrukcją wywieszoną w gablotach na klatce schodowej.


 

OGŁOSZENIE z dnia 16.10.2019

Spółdzielnia Mieszkaniowa „Retkinia-Południe” informuje, że

posiada wolne miejsca postojowe na strzeżonych parkingach przy:

ul. Popiełuszki 21A

Szczegółowe informacje w siedzibie Spółdzielni pok. 14 i pod nr telefonu: (42) 686-77-37, (42) 687-19-97 wew. 28