42 686 77 37
42 686 77 37
42 686 77 37

OGŁOSZENIE, z dnia 23.07.2021

Spółdzielnia Mieszkaniowa „Retkinia-Południe” informuje, iż zostanie skierowany wniosek do Urzędu Miasta Łodzi, Departament Spraw Społecznych, Wydział Ochrony Środowiska i Rolnictwa, dotyczący wycięcia suchego drzewa rosnącego przy ul. Popiełuszki 23.

Ewentualne uwagi w powyższej sprawie mogą kierować w formie pisemnej do Spółdzielni mieszkańcy z bloku 256 do dnia 25.08.2021 r.

Niniejsze powiadomienie wynika z nowych przepisów obowiązujących przy składaniu wniosku o wycięcie drzew i krzewów.

 


 

OGŁOSZENIE, z dnia 22.07.2021

Spółdzielnia Mieszkaniowa „Retkinia-Południe” informuje, iż zostanie skierowany wniosek do Urzędu Miasta Łodzi, Departament Spraw Społecznych, Wydział Ochrony Środowiska i Rolnictwa, dotyczący wycięcia suchego drzewa rosnącego przy ul. Wyszyńskiego 68.

Ewentualne uwagi w powyższej sprawie mogą kierować w formie pisemnej do Spółdzielni mieszkańcy z bloków 270, 271, 272 do dnia 21.08.2021 r.

Niniejsze powiadomienie wynika z nowych przepisów obowiązujących przy składaniu wniosku o wycięcie drzew i krzewów.

 


  

ZAWIADOMIENIE, z dnia 23.03.2021

o zmianie wysokości opłaty za mieszkanie
w Spółdzielni Mieszkaniowej „Retkinia – Południe” w 2021 roku.

Na podstawie art. 4 pkt 7 Ustawy o spółdzielniach mieszkaniowych (Dz. U. 2001 Nr 4 poz. 27z późn. zm.) Zarząd Spółdzielni Mieszkaniowej „Retkinia – Południe” zawiadamia o zmianie wysokości opłaty za użytkowanie mieszkania.

Zmiana została zatwierdzona Uchwałą nr 9/2021 Rady Nadzorczej Spółdzielni Mieszkaniowej „Retkinia – Południe” z dnia 23 marca 2021 r.

Zmianie ulega wysokość następującego składnika czynszu:

1. STAWKI ZA CENTRALNE OGRZEWANIE

Stawki za centralne ogrzewania dla lokali nieopomiarowanych wg. załącznika nr 1. Czytaj

Stawki obowiązują od 1 lipca 2021 r.

 


Ogłoszenie 02.2021


 

ZAWIADOMIENIE, z dnia 09.12.2020

o zmianie wysokości niektórych opłat za mieszkanie
w Spółdzielni Mieszkaniowej „Retkinia – Południe” w 2021 roku.

Na podstawie art. 4 pkt 7 i 71 Ustawy o spółdzielniach mieszkaniowych (Dz. U. 2001 Nr 4 poz. 27 ze zmianami), Zarząd Spółdzielni Mieszkaniowej „Retkinia – Południe” zawiadamia o zmianie wysokości niektórych opłat za użytkowanie mieszkań. Zmiany zostały zatwierdzone Uchwałą nr 38/2020 Rady Nadzorczej Spółdzielni Mieszkaniowej „Retkinia – Południe” z dnia 8 grudnia 2020 r.

Zmianie ulega wysokość następujących opłat:

1. PODATKI LOKALNE

Podstawą zmiany stawek jest Uchwała nr XXX/1028/20 Rady Miejskiej w Łodzi z dnia 14 października 2020 r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości.

Ustalenie podatków lokalnych:

– Odrębni właściciele zamieszkali:

     – w blokach niskich 0,11 zł/m2/m-c,

     – w blokach wysokich 0,11 zł/m2/m-c.

– Pozostali użytkownicy mieszkań zgodnie z załącznikiem nr 1. Czytaj

Odrębni właściciele mieszkań płacą podatki lokalne od niepodzielonego mienia Spółdzielni. Pozostali właściciele i użytkownicy mieszkań płacą podatek za mienie wspólne oraz znajdujące się w nieruchomości, którą zamieszkują.

Stawki obowiązują od 1 stycznia 2021 r.

2. OPŁATA ZA GOSPODAROWANIE ODPADAMI KOMUNALNYMI

Podstawą zmiany metody ustalania opłaty oraz stawki jest Uchwała nr XXXII/1053/20 Rady Miejskiej w Łodzi z dnia 19 listopada 2020 r. w sprawie wyboru metod ustalania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia stawek tej opłaty.

Opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi będzie naliczana w wysokości 9,60 zł za 1m³ wody.

Stawka obowiązuje od 1 stycznia 2021 r.

3. OPŁATA ZA GAZ

Zmiana stawek za zużycie gazu w blokach bez gazomierzy wynosi:

– bl. 277 – zmiana stawki z 5,00 zł/os./m-c na 3,00 zł/os./m-c,

– bl. 278 – zmiana stawki z 3,50 zł/os./m-c na 5,00 zł/os./m-c,

– bl. 279 – zmiana stawki z 4,50 zł/os./m-c na 6,00 zł/os./m-c,

– bl. 283 – zmiana stawki z 6,00 zł/os./m-c na 8,00 zł/os./m-c,

– bl. 284 – zmiana stawki z 5,00 zł/os./m-c na 8,00 zł/os./m-c,

– bl. 286 – zmiana stawki z 3,00 zł/os./m-c na 5,00 zł/os./m-c,

– bl. 287 – zmiana stawki z 4,00 zł/os./m-c na 3,00 zł/os./m-c,

– bl. 288 – zmiana stawki z 6,00 zł/os./m-c na 7,00 zł/os./m-c.

Stawki obowiązują od dnia 1 stycznia 2021 r.

W budynkach nie ujętych w zawiadomieniu stawki nie ulegają zmianie.

4. OPŁATA STAŁA ZA ZAMÓWIONĄ MOC CIEPLNĄ

Podstawą zmiany stawki jest decyzja Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki nr OŁO.4210.11.2020.BG z dnia 15 czerwca 2020 r., podjęta po rozpatrzeniu wniosku przedsiębiorstwa energetycznego Veolia Energia Łódź S.A. z dnia 15 maja 2020 r. i uzupełnionego pismami z 25 maja 2020 r., 1 czerwca 2020 r. oraz 10 czerwca 2020 r.

Opłata stała za zamówioną moc cieplną została przedstawiona w załączniku nr 2. Czytaj

Stawki obowiązują od dnia 1 stycznia 2021 r.

5. EKSPLOATACJA

Zmiany w opłacie eksploatacyjnej związane są, przede wszystkim z dalszym wzrostem płacy minimalnej, która zgodnie z Rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 15 września 2020 r. w sprawie wysokości minimalnego wynagrodzenia za pracę oraz wysokości minimalnej stawki godzinowej od 1 stycznia 2021 r. wynosić będzie 2.800 zł. Podwyżka płacy minimalnej, jako jednego z podstawowych składników cenotwórczych, powoduje wzrost cen wszystkich usług, robót, materiałów oraz wzrost cen mediów. Zaistniała sytuacja niesie ze sobą konkretne skutki finansowe w postaci konieczności urealnienia opłaty eksploatacyjnej. I tak:

– dla członków Spółdzielni, zmiana stawki eksploatacyjnej według załącznika nr 3, Czytaj

– dla osób niebędących członkami Spółdzielni, zmiana stawki eksploatacyjnej według załącznika nr 3. Czytaj

Stawki obowiązują od 1 kwietnia 2021 r.

6. EKSPLOATACJA DŹWIGÓW

Zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Przedsiębiorczości i Technologii z dnia 30 października 2018 r. w sprawie warunków technicznych dozoru technicznego w zakresie eksploatacji, napraw i modernizacji urządzeń transportu bliskiego wprowadzono wymóg dotyczący wykonywania odpowiednich badań, tzn. resursu urządzeń. Oznacza to w praktyce, że na właściciela został nałożony obowiązek oceny stanu technicznego posiadanych urządzeń pod kątem ich żywotności przez firmę posiadającą stosowne uprawnienia. Biorąc pod uwagę wzrost cen takich usług oraz podwyżki kosztów energii elektrycznej stanowiących istotny element kalkulacji kosztów eksploatacji dźwigów, zmianie uległy stawki dla poszczególnych bloków:

– bl. 201, 202, 203 – zmiana stawki z 0,36 zł/m2/m-c na 0,44 zł/m2/m-c,

– bl. 261 – zmiana stawki z 0,36 zł/m2/m-c na 0,46 zł/m2/m-c,

– bl. 263, 264 – zmiana stawki z 0,36 zł/m2/m-c na 0,43 zł/m2/m-c,

– bl. 265 – zmiana stawki z 0,35 zł/m2/m-c na 0,43 zł/m2/m-c,

– bl. 267, 268, 269 – zmiana stawki z 0,36 zł/m2/m-c na 0,42 zł/m2/m-c,

– bl. 270, 271, 272 – zmiana stawki z 0,35 zł/m2/m-c na 0,41 zł/m2/m-c,

– bl. 273, 274, 275 – zmiana stawki z 0,35 zł/m2/m-c na 0,40 zł/m2/m-c,

Stawki obowiązują od 1 kwietnia 2021 r.

W budynkach nie ujętych w zawiadomieniu stawki nie ulegają zmianie.

Zgodnie z art. 5 ust. 2 Ustawy o spółdzielniach mieszkaniowych przychody z własnej działalności, Spółdzielnia przeznacza na pokrycie kosztów w zakresie obciążającym członków Spółdzielni.

Wszystkie stawki mają charakter zaliczkowy.

Zarząd Spółdzielni Mieszkaniowej „Retkinia-Południe” przypomina o przestrzeganiu zasad segregowania odpadów komunalnych. W przypadku stwierdzenia przez organ kontrolujący pomieszania różnych typów odpadów ze sobą, zbiórka będzie potraktowana, jako nieselektywna, co spowoduje zgodnie z Uchwałą Rady Miejskiej w Łodzi podwyższenie opłaty do wysokości 19,20 zł za 1 m³ wody. Powyższą opłatą zostaną obciążeni mieszkańcy Spółdzielni.

Segregację odpadów należy prowadzić zgodnie z instrukcją wywieszoną w gablotach na klatkach schodowych. 

 


 

ZAWIADOMIENIE z dnia 09.07.2020

Zarząd Spółdzielni Mieszkaniowej „Retkinia-Południe” w Łodzi informuje, że posiada wolne lokale użytkowe w zasobach Spółdzielni:

  1. Lokal użytkowy w pawilonie handlowym nr 101 przy ul. Armii Krajowej 32 w Łodzi , o powierzchni 71,00 m2 na I piętrze, wyposażony w instalacje wodno-kanalizacyjną oraz elektryczną, WC
  1. Lokal użytkowy w pawilonie handlowym nr 101 przy ul. Armii Krajowej 32 w Łodzi, o powierzchni 4,76 m2 na I piętrze, wyposażony w instalacje elektryczną z dostępem do wspólnego WC.
  1. Lokal użytkowy w pawilonie handlowym nr 101 przy ul. Armii Krajowej 32 w Łodzi, o powierzchni 38,39 m2 na I piętrze, wyposażony w instalacje wodno-kanalizacyjną oraz elektryczną, z dostępem do wspólnego WC
  1. Lokal użytkowy w kompleksie magazynowym przy ul. Popiełuszki 21a o powierzchni 88 m2 oraz wiatę o powierzchni 270 m2 na terenie tego samego kompleksu, wyposażony w instalacje elektryczną, z dostępem do wspólnego WC

Szczegóły dostępne w „Regulaminie najmu lokali użytkowych, dzierżawy terenu oraz udostępniania powierzchni wspólnych w Spółdzielni Mieszkaniowej „Retkinia-Południe” w Łodzi”.

 


 

OGŁOSZENIE z dnia 25.03.2020

Zarząd Spółdzielni Mieszkaniowej „Retkinia-Południe” informuje, że wszelka korespondencja i zawiadomienia do lokatorów będą dostarczane do skrzynek pocztowych.

 


 

OGŁOSZENIE z dnia 16.10.2019

Spółdzielnia Mieszkaniowa „Retkinia-Południe” informuje, że

posiada wolne miejsca postojowe na strzeżonych parkingach przy:

ul. Popiełuszki 21A

Szczegółowe informacje w siedzibie Spółdzielni pok. 14 i pod nr telefonu: (42) 686-77-37, (42) 687-19-97 wew. 28