42 686 77 37
42 686 77 37
42 686 77 37

OGŁOSZENIE z dnia 25.03.2020

Zarząd Spółdzielni Mieszkaniowej „Retkinia-Południe” informuje, że wszelka korespondencja i zawiadomienia do lokatorów będą dostarczane do skrzynek pocztowych.

OGŁOSZENIE z dnia 24.02.2020

Spółdzielnia Mieszkaniowa „Retkinia-Południe” informuje, że zostanie skierowany wniosek do Urzędu Miasta Łodzi Departamentu Spraw Społecznych Wydziału Ochrony Środowiska i Rolnictwa mieszczących się przy al. Piłsudskiego 100 w Łodzi dotyczący wycięcia drzew rosnących w rejonie bloków:

 • 219 – sosna – sucha
 • 236 – drzewa będące w kolizji z mediami (system korzeniowy przerastai zapycha kanały, oraz studzienki kanalizacji deszczowej powodując zalania piwnic i jezdni).

Ewentualne uwagi w powyższej sprawie mogą kierować w formie pisemnej do Spółdzielni mieszkańcy w/w bloków do dnia 25.03.2020r. Niniejsze powiadomienie wynika z nowych przepisów obowiązujących przy składaniu wniosku o wycięcie drzew i krzewów.

 


 

ZAWIADOMIENIE z dnia 11.12.2019

o zmianie wysokości niektórych opłat za mieszkanie w Spółdzielni Mieszkaniowej „Retkinia – Południe” w 2020 roku.

 

Na podstawie art. 4 pkt 7 i 71 Ustawy o spółdzielniach mieszkaniowych (Dz. U. 2003 r. Nr 119 poz. 1116 z późn. zm.), Zarząd Spółdzielni Mieszkaniowej „Retkinia – Południe” zawiadamia o zmianie wysokości niektórych opłat za użytkowanie mieszkań. Zmiany zostały zatwierdzone Uchwałą nr 34/2019 Rady Nadzorczej Spółdzielni Mieszkaniowej „Retkinia – Południe” z dnia 10 grudnia 2019 r.

Zmianie ulega wysokość następujących opłat:

1. PODATKI LOKALNE

Podstawą zmiany stawek jest Uchwała nr XV/640/19 Rady Miejskiej w Łodzi z dnia 16 października 2019 r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości.

Ustalenie podatków lokalnych:

 • Odrębni właściciele zamieszkali:

*w blokach niskich 0,10 zł/m2/m-c,

*w blokach wysokich 0,11 zł/m2/m-c.

 • Pozostali użytkownicy mieszkań zgodnie z załącznikiem nr 1. Czytaj

Odrębni właściciele mieszkań płacą podatki lokalne od niepodzielonego mienia Spółdzielni. Pozostali właściciele i użytkownicy mieszkań płacą podatek za mienie wspólne oraz znajdujące się w nieruchomości, którą zamieszkują.

Stawki obowiązują od 1 stycznia 2020 r.

2. EKSPLOATACJA

Zmiany w opłacie eksploatacyjnej związane są, przede wszystkim ze znacznym wzrostem płacy minimalnej, która od 2020 roku wynosić będzie 2.600 zł, zgodnie z Rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 10 września 2019 r. w sprawie wysokości minimalnego wynagrodzenia za pracę oraz wysokości minimalnej stawki godzinowej w 2020 r. Podwyżka płacy minimalnej, jako jednego z podstawowych składników cenotwórczych, powoduje wzrost cen wszystkich usług, robót, materiałów oraz wzrost cen mediów. Zaistniała sytuacji niesie ze sobą konkretne skutki finansowe w postaci konieczności urealnienia opłaty eksploatacyjnej. I tak:

 • dla członków Spółdzielni, zmiana stawki eksploatacyjnej według załącznika nr 2, Czytaj
 • dla osób niebędących członkami Spółdzielni, zmiana stawki eksploatacyjnej według załącznika nr 2. Czytaj

Stawki obowiązują od 1 kwietnia 2020 r.

3. REMONTY

Zmiana stawki na fundusz remontowy nieruchomości wynika z konieczności zapewnienia należytego utrzymania budynków i instalacji wewnętrznej oraz mienia wspólnego. Potrzeby remontowe dla poszczególnych nieruchomości są różne, a stan środków finansowych na funduszu remontowym jest uzależniony od wielkości nieruchomości. I tak:

 • zmiana stawki remontowej dla nieruchomości według załącznika nr 3, Czytaj
 • zmiana stawki 0,10 zł/m2/m-c na stawkę 0,15 zł/m2/m-c z przeznaczeniem na remont zasobów wspólnych Spółdzielni, tj. dróg, chodników, terenów sportowych i rekreacyjnych oraz parkingów.

Stawki obowiązują od 1 kwietnia 2020 r.

4. EKSPLOATACJA DŹWIGÓW

Od dnia 1 stycznia 2020 roku będą obowiązywać nowe wymagania dla użytkowników dźwigów osobowych, określone w Rozporządzeniu Ministerstwa Przedsiębiorczości i Technologii w sprawie warunków technicznych dozoru technicznego w zakresie eksploatacji, napraw i modernizacji urządzeń transportu bliskiego, które zostało opublikowane w Dzienniku Urzędowym 21 listopada 2018 r. Przepisy o których mowa dotyczą wykonywania odpowiednich badań, tzn. resursu urządzeń, czyli określenia parametrów granicznych stosowanych do oceny ich stanu technicznego.

Zmiana stawki dla poszczególnych bloków wynosi:

 • bl. 201, 202, 203 – zmiana stawki z 0,30 zł/m2/m-c na 0,36 zł/m2/m-c,
 • bl. 261 – zmiana stawki z 0,30 zł/m2/m-c na 0,36 zł/m2/m-c,
 • bl. 263, 264 – zmiana stawki z 0,30 zł/m2/m-c na 0,36 zł/m2/m-c,
 • bl. 265 – zmiana stawki z 0,30 zł/m2/m-c na 0,35 zł/m2/m-c,
 • bl. 266 – zmiana stawki z 0,30 zł/m2/m-c na 0,32 zł/m2/m-c,
 • bl. 267, 268, 269 – zmiana stawki z 0,30 zł/m2/m-c na 0,36 zł/m2/m-c,
 • bl. 270, 271, 272 – zmiana stawki z 0,30 zł/m2/m-c na 0,35 zł/m2/m-c,
 • bl. 273, 274, 275 – zmiana stawki z 0,30 zł/m2/m-c na 0,35 zł/m2/m-c,
 • bl. 276 – zmiana stawki z 0,30 zł/m2/m-c na 0,31 zł/m2/m-c,
 • bl. 277 – zmiana stawki z 0,30 zł/m2/m-c na 0,38 zł/m2/m-c,
 • bl. 278 – zmiana stawki z 0,30 zł/m2/m-c na 0,38 zł/m2/m-c,
 • bl. 279 – zmiana stawki z 0,30 zł/m2/m-c na 0,38 zł/m2/m-c.

Stawki obowiązują od 1 kwietnia 2020 r.

5. SZCZELNOŚĆ GAZU I WENTYLACJA

Zmiana stawki za sprawdzenie szczelności instalacji gazowej oraz wentylacji z 2,50 zł/lokal/m-c na 2,60 zł/lokal/m-c.

Stawka obowiązuje od 1 kwietnia 2020 r.

6. KONSERWACJA DOMOFONÓW

Zmiana stawki za konserwację domofonów z 1,34 zł/lokal/m-c na 1,40 zł/lokal/m-c.

Stawka obowiązuje od 1 kwietnia 2020 r.

7. WODOMIERZE

Zmiana stawki za odczyt wodomierzy z 1,50 zł/lokal/m-c na 1,60 zł/lokal/m-c.

Stawka obowiązuje od 1 kwietnia 2020 r.

8. OPŁATA ZA ROZLICZENIE C.O.

 • zmiana stawki za rozliczenie c.o. dla mieszkań wyposażonych w podzielniki elektroniczne z odczytem radiowym z 0,49 zł/grzejnik/m-c na 0,51 zł/grzejnik/m-c,
 • zmiana stawki za rozliczenie c.o. dla mieszkań wyposażonych w podzielniki elektroniczne bez odczytu radiowego z 0,87 zł/grzejnik/m-c na 0,90 zł/grzejnik/m-c.

Stawka obowiązuje od 1 kwietnia 2020 r.

9. OPŁATA ZA GAZ

Zmiana stawek za zużycie gazu w blokach bez gazomierzy wynosi:

 • bl. 277 – zmiana stawki z 6,50 zł/os./m-c na 5,00 zł/os./m-c,
 • bl. 278 – zmiana stawki z 4,00 zł/os./m-c na 3,50 zł/os./m-c,
 • bl. 286 – zmiana stawki z 4,00 zł/os./m-c na 3,00 zł/os./m-c,
 • bl. 287 – zmiana stawki z 5,00 zł/os./m-c na 4,00 zł/os./m-c,
 • bl. 288 – zmiana stawki z 7,50 zł/os./m-c na 6,00 zł/os./m-c,

Stawki obowiązują od dnia 1 kwietnia 2020 r.

Zgodnie z art. 5 ust. 2 Ustawy o spółdzielniach mieszkaniowych przychody z własnej działalności, Spółdzielnia przeznacza na pokrycie kosztów w zakresie obciążającym członków Spółdzielni.

Wszystkie stawki mają charakter zaliczkowy.

Zarząd Spółdzielni Mieszkaniowej „Retkinia-Południe” przypomina o przestrzeganiu zasad segregowania odpadów komunalnych. W przypadku stwierdzenia przez organ kontrolujący pomieszania różnych typów odpadów ze sobą, zbiórka będzie potraktowana, jako nieselektywna, co spowoduje zgodnie z Uchwałą Rady Miejskiej w Łodzi podwyższenie opłaty do wysokości 48 zł na osobę od następnego miesiąca. Powyższą opłatą zostaną obciążeni wszyscy mieszkańcy Spółdzielni.

Segregację odpadów należy prowadzić zgodnie z instrukcją wywieszoną w gablotach
na klatkach schodowych.

 


 

OGŁOSZENIE z dnia 04.12.2019

SPÓŁDZIELNIA MIESZKANIOWA RETKINIA – POŁUDNIE”

94 – 046 Łódź, ul. Armii Krajowej 32

zaprasza do składania ofert

na wykonanie robót remontowych w zasobach Spółdzielni w 2020 r.:

1. Remonty i rewitalizacja elewacji budynków.

2. Roboty dekarsko-blacharskie, montaż turbowentów.

3. Roboty ogólnobudowlane zewnętrzne i wewnętrzne /remont balkonów i loggii, wymiana okien w piwnicach, malowanie klatek schodowych/.

4. Roboty instalacyjne wod.-kan., co, elektryczne.

5. Roboty chodnikowe i drogowe, w tym remonty nawierzchni asfaltowych.

6. Roboty ślusarskie drzwi zewnętrzne do klatek schodowych i zsypów, pergole.

7. Roboty wykonywane metodą alpinistyczną i odśnieżanie dachów.

8. Przeglądy instalacji gazowej.

Oferta winna zawierać:

– informacje o firmie – kserokopie dokumentów: zaświadczenie o działalności gospodarczej, zaświadczenia ZUS, US, polisę ubezpieczenia OC, wiarygodność firmy: jej potencjał ekonomiczny i techniczny, posiadane uprawnienia, referencje z najważniejszych realizacji z ostatnich trzech lat w budownictwie wielorodzinnym,

– informacje cenowe – rodzaj robót do wykonania z kalkulacją kosztów na jednostkę obmiarową, kosztorys ofertowy, cenę ryczałtową, czynniki cenotwórcze do celów kosztorysowania,

– informacje o udzielonej gwarancji i terminach płatności faktur.

Oferty, odrębne dla każdego rodzaju robót, w zamkniętych kopertach z napisem „Oferta na roboty w 2020 r.” należy składać w sekretariacie Spółdzielni p. 9 w terminie do 24.01.2020r. Informacje dodatkowe tel.42- 687-15-70, 42- 687-19-97.

Oferent jest związany ofertą do 31.12.2020 r.

Wykonawcy, których oferty zostaną przyjęte będą powiadomieni lub zaproszeni do negocjacji.

Spółdzielnia zastrzega sobie prawo swobodnego wyboru oferty oraz odstąpienia od wyboru bez podania przyczyn.

W OFERCIE NALEŻY PODAĆ:

1. Propozycje składników cenotwórczych do kosztorysowania, kalkulacje jednostkowe, ceny ryczałtowe, kosztorys ofertowy.

2. Okres udzielonej gwarancji i termin płatności faktur.

3. Informacje o firmie / kserokopie zaświadczeń lub oświadczenia/: o wpisie do ewidencji gospodarczej, o nie zaleganiu z płaceniem opłat do ZUS i US, potencjał techniczny i ekonomiczny, posiadane uprawnienia, referencje, polisa ubezpieczeniowa od OC.

4. Do robót elewacyjnych: cenę renowacji 1 m2 elewacji wraz z opisem zastosowanej technologii oraz stawki do kosztorysowania.

5. Do robót dekarsko-blacharskich: cenę za 1 m2 krycia dachu papą termozgrzewalną / z podaniem rodzaju papy / wraz z wymianą obróbek blacharskich, wymianą rynien i rur spustowych oraz stawki do kosztorysowania, koszt montażu 1 szt. nasady kominowej turbowent.

6. Do robót ogólnobudowlanych: stawki do kosztorysowania, cenę wymiany 1szt. typowego okna piwnicznego na PCV, koszt malowania klatki w budynku niskim.

7. Do robót instalacyjnych: stawki do kosztorysowania.

8. Do robót drogowo-chodnikowych: stawki do kosztorysowania, kosztorys ofertowy na 1 m2 ułożenia chodnika z kostki betonowej wraz z demontażem starej nawierzchni z płyt chodnikowych, cena naprawy 1 m2 nawierzchni asfaltowej, cena wymiany nawierzchni jezdni wraz z podbudową, ceny jednostkowe ryczałtowe.

9. Do robót ślusarskich: stawki do kosztorysowania, koszt wymiany 1szt drzwi do klatki schodowej na stalowe lub aluminiowe.

10. Dla robót alpinistycznych: stawki do kosztorysowania, ceny jednostkowe, cenę 1 m2 odśnieżania dachu.

11. Cena przeglądu instalacji gazowej w jednym lokalu.

Oferty, odrębne dla każdego rodzaju robót, należy składać w zamkniętych kopertach w terminie do 24. 01. 2020 r. w pokoju nr 9. Oferty, które wpłyną po tym terminie nie będą rozpatrywane.

Informacje dodatkowe pod nr tel: 42-687-15-70, 42-687-19-97;

e-mail: dz.techniczny@retkiniapoludnie.pl

Oferent jest związany ofertą do 31.12.2020 r.

Wykonawcy, których oferty zostaną przyjęte będą powiadomieni i zaproszeni do dalszych rozmów.

Spółdzielnia zastrzega sobie prawo swobodnego wyboru oferty lub wyboru ofert do dalszych negocjacji.

Z tytułu nie przyjęcia oferty, oferentowi nie przysługuje roszczenie wobec Spółdzielni.

 


 

ZAWIADOMIENIE z dnia 12.11.2019

o zmianie wysokości opłaty za mieszkanie
w Spółdzielni Mieszkaniowej „Retkinia – Południe” w 2019 roku.

Na podstawie art. 4 pkt 71 Ustawy o spółdzielniach mieszkaniowych (Dz.U. 2003 r. Nr 119 poz. 1116 z późn. zm.), Zarząd Spółdzielni Mieszkaniowej „Retkinia – Południe” zawiadamia o zmianie wysokości opłaty za użytkowanie mieszkania. Zmiana została zatwierdzona Uchwałą nr 31/2019 Rady Nadzorczej Spółdzielni Mieszkaniowej „Retkinia – Południe” z dnia 12 listopada 2019 r.

Zmianie ulega wysokość następującego składnika czynszu:

1. ŚMIECI

Podstawą zmiany stawki jest Uchwała nr XV/643/19 Rady Miejskiej w Łodzi z dnia 16 października 2019 r. w sprawie wyboru metody ustalania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, ustalania stawki tej opłaty dla nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy oraz ustalania stawki opłaty za pojemnik lub worek przeznaczony do zbierania odpadów komunalnych.

W związku z tym:

 • ustala się miesięczną stawkę opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi w wysokości 24 zł za jednego mieszkańca przy selektywnej zbiórce odpadów.

Stawka obowiązuje od 1 grudnia 2019 r.

Zarząd Spółdzielni Mieszkaniowej „Retkinia-Południe” przypomina o przestrzeganiu zasad segregowania odpadów komunalnych. W przypadku stwierdzenia przez organ kontrolujący pomieszania różnych typów odpadów ze sobą, zbiórka będzie potraktowana jako nieselektywna, co spowoduje zgodnie z Uchwałą Rady Miejskiej w Łodzi podwyższenie opłaty do wysokości 48 zł na osobę od następnego miesiąca. Powyższą opłatą zostaną obciążeni wszyscy mieszkańcy Spółdzielni.

Segregację odpadów należy prowadzić zgodnie z instrukcją wywieszoną w gablotach na klatce schodowej.

 


 

ZAWIADOMIENIE z dnia 16.04.2019

o zmianie wysokości niektórych opłat za mieszkanie w Spółdzielni Mieszkaniowej „Retkinia – Południe” w 2019 roku.

Na podstawie art. 4 pkt 7 Ustawy o spółdzielniach mieszkaniowych (Dz.U. 2003 r. Nr 119 poz. 1116 z późn. zm.) Zarząd Spółdzielni Mieszkaniowej „Retkinia – Południe” zawiadamia o zmianie wysokości niektórych opłat za użytkowanie mieszkań. Zmiany zostały zatwierdzone Uchwałą nr 11/2019 Rady Nadzorczej Spółdzielni Mieszkaniowej „Retkinia – Południe” z dnia 16 kwietnia 2019 r.

Zmianie ulega wysokość następujących opłat:

 1. OPŁATA ZA GAZ

Zmiana stawek opłat związanych z zużyciem gazu w blokach bez gazomierzy wynosi:

 • bl. 277 – zmiana stawki z 8,00 zł/os./m-c na 6,50 zł/os./m-c,
 • bl. 278 – zmiana stawki z 5,00 zł/os./m-c na 4,00 zł/os./m-c,
 • bl. 279 – zmiana stawki z 5,00 zł/os./m-c na 4,50 zł/os./m-c,
 • bl. 285 – zmiana stawki z 6,99 zł/os./m-c na 6,00 zł/os./m-c,
 • bl. 286 – zmiana stawki z 5,00 zł/os./m-c na 4,00 zł/os./m-c,
 • bl. 287 – zmiana stawki z 7,00 zł/os./m-c na 5,00 zł/os./m-c,
 • bl. 288 – zmiana stawki z 9,00 zł/os./m-c na 7,50 zł/os./m-c.

Stawki obowiązują od dnia 1 sierpnia 2019 r.

2. STAWKI ZA C.O.

Stawki za centralne ogrzewania dla lokali nieopomiarowanych wg. załącznika nr 1. Czytaj

Stawki obowiązują od 1 sierpnia 2019 r.

 


 

OGŁOSZENIE z dnia 16.10.2019

Spółdzielnia Mieszkaniowa „Retkinia-Południe” informuje, że

posiada wolne miejsca postojowe na strzeżonych parkingach przy:

ul. Popiełuszki 21A

Szczegółowe informacje w siedzibie Spółdzielni pok. 14 i pod nr telefonu: (42) 686-77-37, (42) 687-19-97 wew. 28