42 686 77 37
42 686 77 37
42 686 77 37

OGŁOSZENIE, z dnia 16.04.2024

ZAPROSZENIE

Zarząd Spółdzielni Mieszkaniowej „Retkinia-Południe” w Łodzi uprzejmie informuje, że na podstawie § 99 ust. 1, w związku z § 100 ust. 1 Statutu Spółdzielni zwołuje Walne Zgromadzenie Członków Spółdzielni Mieszkaniowej „Retkinia-Południe”, podzielone na podstawie Uchwały Rady Nadzorczej Spółdzielni Mieszkaniowej „Retkinia-Południe” nr 4/2024 z dnia 20 lutego 2024 r. na pięć części.

Wszystkie części Walnego Zgromadzenia odbędą się w osiedlowym KLUBIE OAZA przy ul. Armii Krajowej 32 w Łodzi od godziny 17.00.

Poszczególne części Walnego Zgromadzenia odbędą się w podanych niżej terminach:

I część obejmująca Członków Spółdzielni z bloków o numerach: 201, 202, 203, 267, 268, 269, 270, 271, 272, 273, 274, 275, 276, 283, 284, 288 odbędzie się w dniu 20 maja 2024 r. (poniedziałek).

II część obejmująca Członków Spółdzielni z bloków o numerach: 204, 205, 206, 207, 208, 209, 210, 211, 212, 213, 214, 215, 216, 217, 218, 219, 285, 286, 287 odbędzie się w dniu 21 maja 2024 r. (wtorek).

III część obejmująca Członków Spółdzielni z bloków o numerach: 220, 221, 222, 223, 224, 225, 226, 227, 228, 229, 230, 231, 232, 233/4, 277, 278, 279 odbędzie się w dniu 22 maja 2024 r. (środa).

IV część obejmująca Członków Spółdzielni z bloków o numerach: 235, 236, 237, 238, 239, 240, 241, 242, 243, 244, 245, 246, 247, 248, 249, 250, 251 odbędzie się w dniu 23 maja 2024 r. (czwartek).

V część obejmująca Członków Spółdzielni z bloków o numerach: 252, 253, 254, 255, 256, 257, 258, 259, 260, 261, 262, 263, 264, 265, 266 odbędzie się w dniu 24 maja 2024 r. (piątek).

Porządek obrad:

1. Otwarcie Walnego Zgromadzenia.

2. Wybór:

    a) Prezydium,

    b) Komisji Mandatowo-Skrutacyjnej,

    c) Komisji Wnioskowej.

3. Sprawozdania:

    a) z działalności Spółdzielni za 2023 rok,

    b) z działalności finansowej za 2023 rok,

    c) Rady Nadzorczej Spółdzielni za okres obejmujący lata 2023/2024.

4. Dyskusja w sprawie przedstawionych sprawozdań.

5. Podjęcie uchwał w sprawach:

    a) przyjęcia sprawozdania finansowego za 2023 rok,

    b) rozliczenia wyniku finansowego Spółdzielni za 2023 rok,

    c) udzielenia absolutorium Członkom Zarządu za 2023 rok,

    d) przyjęcia sprawozdania Rady Nadzorczej za okres obejmujący lata 2023/2024.

6. Przedstawienie projektu zmian do Statutu Spółdzielni i podjęcie uchwał.

7. Przedstawienie projektu zmian do Regulaminu obrad Walnego Zgromadzenia i podjęcie uchwały.

8. Podjęcie uchwał w sprawie obciążenia Członków Spółdzielni dodatkowymi opłatami na rzecz funduszu remontowego.

9. Podjęcie uchwały w sprawie uchylenia Uchwały nr 30 z dnia 02.06.2023 r. Walnego Zgromadzenia Członków Spółdzielni.

10. Prezentacja i głosowanie nad projektami uchwał, które zostały zgłoszone w trybie § 100 ust. 3, 4 i 5 Statutu Spółdzielni.

11. Informacja o realizacji uchwał z ostatniego Walnego Zgromadzenia Członków Spółdzielni.

12. Przedstawienie realizacji wniosków z lustracji Spółdzielni dokonanych przez Krajowy Związek Rewizyjny Spółdzielni Mieszkaniowych z siedzibą w Warszawie, obejmujących całokształt działalności za okresy od 01.01.2017 r. do 31.12.2019 r. i od 01.01.2020 r. do 31.12.2022 r.

13. Sprawozdanie Komisji Wnioskowej.

14. Zamknięcie obrad.

Informujemy, że:

– Członkowie Spółdzielni mogą uczestniczyć z głosem decydującym osobiście lub przez pełnomocnika w tej części Walnego Zgromadzenia, do której zaliczeni zostali zgodnie z Uchwałą Rady Nadzorczej nr 4/2024 z dnia 20 lutego 2024 r.

– Wszystkie sprawozdania i projekty uchwał, które będą przedmiotem obrad, zostaną wyłożone zgodnie z art. 83 ust. 6 Ustawy o spółdzielniach mieszkaniowych i § 100 Statutu w siedzibie Spółdzielni Mieszkaniowej „Retkinia-Południe” od dnia 29 kwietnia 2024 r. w godzinach pracy Spółdzielni – pokój nr 15. Członkowie Spółdzielni zgłaszający chęć zapoznania się z nimi, winni okazać dokument tożsamości.

– Członkom Spółdzielni przysługuje uprawnienie do zgłaszania projektów uchwał zgodnie z § 100 ust. 3, 4 i 5 Statutu Spółdzielni.

– Przed rozpoczęciem obrad, Członkowie po okazaniu dokumentu tożsamości podpisują listę obecności oraz pobierają mandat do głosowania. Pełnomocnik reprezentujący Członka Spółdzielni otrzymuje mandat do głosowania po okazaniu dokumentu tożsamości i udzielonego mu pełnomocnictwa.

– Z treścią Statutu Spółdzielni i Regulaminu obrad Walnego Zgromadzenia Spółdzielni Mieszkaniowej „Retkinia-Południe można się także zapoznać na stronie internetowej Spółdzielni pod adresem: www.retkiniapoludnie.pl

 


OGŁOSZENIE, z dnia 13.03.2024

 


OGŁOSZENIE, z dnia 05.03.2024


OGŁOSZENIE, z dnia 04.03.2024


 

ZAWIADOMIENIE, z dnia 29.02.2024

Spółdzielnia Mieszkaniowa „Retkinia-Południe” informuje, iż zostanie skierowany wniosek do Urzędu Miasta Łodzi, Departament Spraw Społecznych, Wydział Ochrony Środowiska i Rolnictwa, dotyczący wycięcia drzew rosnących w rejonie bloków:

  • blok 218 ul. Maratońska 33 – od strony klatek – sucha jarzębina
  • blok 211 ul. Armii Krajowej 14 – od strony balkonów – suchy świerk
  • blok 223 ul. Maratońska 25 –  od strony balkonów 3 drzewa owocowe
  • blok 241 ul. Maratońska 79 – od strony balkonów 3 drzewa owocowe

Ewentualne uwagi w powyższej sprawie mogą kierować do Spółdzielni mieszkańcy w formie pisemnej do dnia 29.03.2024 r.

Niniejsze powiadomienie wynika z nowych przepisów obowiązujących przy składaniu wniosku o wycięcie drzew i krzewów.

 


 

OGŁOSZENIE, z dnia 28.02.2024


OGŁOSZENIE, z dnia 19.12.2023 Pobieranie całości ogłoszenia

 

 


 

OGŁOSZENIE, z dnia 14.12.2023

 


 

OGŁOSZENIE, z dnia 27.10.2023

 

 


 

OGŁOSZENIE, z dnia 11.10.2023

 


 

OGŁOSZENIE, z dnia 11.10.2023

 


 

OGŁOSZENIE, z dnia 11.10.2023

 


 

 


 

 


 

ZAWIADOMIENIE, z dnia 22.02.2023

 


 

ZAWIADOMIENIE, z dnia 16.12.2022


 

ZAWIADOMIENIE, z dnia 14.12.2022

 


 

ZAWIADOMIENIE, z dnia 22.11.2022

 


 

ZAWIADOMIENIE, z dnia 22.11.2022

 


 

 


 

ZAWIADOMIENIE, z dnia 24.06.2022

 


 

ZAWIADOMIENIE, z dnia 14.06.2022

 


 

ZAWIADOMIENIE, z dnia 27.04.2022

 

 


 

ZAWIADOMIENIE, z dnia 17.02.2022


 

ZAWIADOMIENIE, z dnia 17.02.2022


 

ZAWIADOMIENIE, z dnia 16.12.2021

 


 

ZAWIADOMIENIE, z dnia 15.12.2021

 


 

OGŁOSZENIE, z dnia 06.12.2021

 


 


  

ZAWIADOMIENIE, z dnia 23.03.2021

o zmianie wysokości opłaty za mieszkanie
w Spółdzielni Mieszkaniowej „Retkinia – Południe” w 2021 roku.

Na podstawie art. 4 pkt 7 Ustawy o spółdzielniach mieszkaniowych (Dz. U. 2001 Nr 4 poz. 27z późn. zm.) Zarząd Spółdzielni Mieszkaniowej „Retkinia – Południe” zawiadamia o zmianie wysokości opłaty za użytkowanie mieszkania.

Zmiana została zatwierdzona Uchwałą nr 9/2021 Rady Nadzorczej Spółdzielni Mieszkaniowej „Retkinia – Południe” z dnia 23 marca 2021 r.

Zmianie ulega wysokość następującego składnika czynszu:

1. STAWKI ZA CENTRALNE OGRZEWANIE

Stawki za centralne ogrzewania dla lokali nieopomiarowanych wg. załącznika nr 1. Czytaj

Stawki obowiązują od 1 lipca 2021 r.

 

 


 

OGŁOSZENIE z dnia 16.10.2019

Spółdzielnia Mieszkaniowa „Retkinia-Południe” informuje, że

posiada wolne miejsca postojowe na strzeżonych parkingach przy:

ul. Popiełuszki 21A

Szczegółowe informacje w siedzibie Spółdzielni pok. 14 i pod nr telefonu: (42) 686-77-37, (42) 687-19-97 wew. 28