42 686 77 37
42 686 77 37
42 686 77 37

OGŁOSZENIE z dnia 04.12.2019

SPÓŁDZIELNIA MIESZKANIOWA

RETKINIA – POŁUDNIE”

94 – 046 Łódź, ul. Armii Krajowej 32

zaprasza do składania ofert

na wykonanie robót remontowych w zasobach Spółdzielni w 2020 r.:

1. Remonty i rewitalizacja elewacji budynków.

2. Roboty dekarsko-blacharskie, montaż turbowentów.

3. Roboty ogólnobudowlane zewnętrzne i wewnętrzne /remont balkonów i loggii, wymiana okien w piwnicach, malowanie klatek schodowych/.

4. Roboty instalacyjne wod.-kan., co, elektryczne.

5. Roboty chodnikowe i drogowe, w tym remonty nawierzchni asfaltowych.

6. Roboty ślusarskie drzwi zewnętrzne do klatek schodowych i zsypów, pergole.

7. Roboty wykonywane metodą alpinistyczną i odśnieżanie dachów.

8. Przeglądy instalacji gazowej.

Oferta winna zawierać:

– informacje o firmie – kserokopie dokumentów: zaświadczenie o działalności gospodarczej, zaświadczenia ZUS, US, polisę ubezpieczenia OC, wiarygodność firmy: jej potencjał ekonomiczny i techniczny, posiadane uprawnienia, referencje z najważniejszych realizacji z ostatnich trzech lat w budownictwie wielorodzinnym,

– informacje cenowe – rodzaj robót do wykonania z kalkulacją kosztów na jednostkę obmiarową, kosztorys ofertowy, cenę ryczałtową, czynniki cenotwórcze do celów kosztorysowania,

– informacje o udzielonej gwarancji i terminach płatności faktur.

Oferty, odrębne dla każdego rodzaju robót, w zamkniętych kopertach z napisem „Oferta na roboty w 2020 r.” należy składać w sekretariacie Spółdzielni p. 9 w terminie do 24.01.2020r. Informacje dodatkowe tel.42- 687-15-70, 42- 687-19-97.

Oferent jest związany ofertą do 31.12.2020 r.

Wykonawcy, których oferty zostaną przyjęte będą powiadomieni lub zaproszeni do negocjacji.

Spółdzielnia zastrzega sobie prawo swobodnego wyboru oferty oraz odstąpienia od wyboru bez podania przyczyn.

 


 

ZAWIADOMIENIE z dnia 12.11.2019

o zmianie wysokości opłaty za mieszkanie
w Spółdzielni Mieszkaniowej „Retkinia – Południe” w 2019 roku.

Na podstawie art. 4 pkt 71 Ustawy o spółdzielniach mieszkaniowych (Dz.U. 2003 r. Nr 119 poz. 1116 z późn. zm.), Zarząd Spółdzielni Mieszkaniowej „Retkinia – Południe” zawiadamia o zmianie wysokości opłaty za użytkowanie mieszkania. Zmiana została zatwierdzona Uchwałą nr 31/2019 Rady Nadzorczej Spółdzielni Mieszkaniowej „Retkinia – Południe” z dnia 12 listopada 2019 r.

Zmianie ulega wysokość następującego składnika czynszu:

1. ŚMIECI

Podstawą zmiany stawki jest Uchwała nr XV/643/19 Rady Miejskiej w Łodzi z dnia 16 października 2019 r. w sprawie wyboru metody ustalania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, ustalania stawki tej opłaty dla nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy oraz ustalania stawki opłaty za pojemnik lub worek przeznaczony do zbierania odpadów komunalnych.

W związku z tym:

  • ustala się miesięczną stawkę opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi w wysokości 24 zł za jednego mieszkańca przy selektywnej zbiórce odpadów.

Stawka obowiązuje od 1 grudnia 2019 r.

Zarząd Spółdzielni Mieszkaniowej „Retkinia-Południe” przypomina o przestrzeganiu zasad segregowania odpadów komunalnych. W przypadku stwierdzenia przez organ kontrolujący pomieszania różnych typów odpadów ze sobą, zbiórka będzie potraktowana jako nieselektywna, co spowoduje zgodnie z Uchwałą Rady Miejskiej w Łodzi podwyższenie opłaty do wysokości 48 zł na osobę od następnego miesiąca. Powyższą opłatą zostaną obciążeni wszyscy mieszkańcy Spółdzielni.

Segregację odpadów należy prowadzić zgodnie z instrukcją wywieszoną w gablotach na klatce schodowej.

 


 

OGŁOSZENIE z dnia 24.10.2019

W dniu 24.12.2019 r. (Wigilia) i 31.12.2019 r. (Sylwester) Spółdzielnia Mieszkaniowa „Retkinia-Południe” będzie pracowała w godzinach 7:00 – 15:00

Jednocześnie informujemy, że w dniach 24.12.2019 r. i 31.12.2019 r. Kasa Spółdzielni Mieszkaniowej będzie nieczynna.

W dniu 27.12.2019r. Spółdzielnia Mieszkaniowa będzie nieczynna.

 


 

ZAWIADOMIENIE z dnia 16.04.2019

o zmianie wysokości niektórych opłat za mieszkanie w Spółdzielni Mieszkaniowej „Retkinia – Południe” w 2019 roku.

Na podstawie art. 4 pkt 7 Ustawy o spółdzielniach mieszkaniowych (Dz.U. 2003 r. Nr 119 poz. 1116 z późn. zm.) Zarząd Spółdzielni Mieszkaniowej „Retkinia – Południe” zawiadamia o zmianie wysokości niektórych opłat za użytkowanie mieszkań. Zmiany zostały zatwierdzone Uchwałą nr 11/2019 Rady Nadzorczej Spółdzielni Mieszkaniowej „Retkinia – Południe” z dnia 16 kwietnia 2019 r.

Zmianie ulega wysokość następujących opłat:

  1. OPŁATA ZA GAZ

Zmiana stawek opłat związanych z zużyciem gazu w blokach bez gazomierzy wynosi:

  • bl. 277 – zmiana stawki z 8,00 zł/os./m-c na 6,50 zł/os./m-c,
  • bl. 278 – zmiana stawki z 5,00 zł/os./m-c na 4,00 zł/os./m-c,
  • bl. 279 – zmiana stawki z 5,00 zł/os./m-c na 4,50 zł/os./m-c,
  • bl. 285 – zmiana stawki z 6,99 zł/os./m-c na 6,00 zł/os./m-c,
  • bl. 286 – zmiana stawki z 5,00 zł/os./m-c na 4,00 zł/os./m-c,
  • bl. 287 – zmiana stawki z 7,00 zł/os./m-c na 5,00 zł/os./m-c,
  • bl. 288 – zmiana stawki z 9,00 zł/os./m-c na 7,50 zł/os./m-c.

Stawki obowiązują od dnia 1 sierpnia 2019 r.

2. STAWKI ZA C.O.

Stawki za centralne ogrzewania dla lokali nieopomiarowanych wg. załącznika nr 1. Czytaj

Stawki obowiązują od 1 sierpnia 2019 r.

 


 

OGŁOSZENIE z dnia 16.10.2019

Spółdzielnia Mieszkaniowa „Retkinia-Południe” informuje, że

posiada wolne miejsca postojowe na strzeżonych parkingach przy:

ul. Popiełuszki 21A

Szczegółowe informacje w siedzibie Spółdzielni pok. 14 i pod nr telefonu: (42) 686-77-37, (42) 687-19-97 wew. 28